Kidutetut nuoret maahanmuuttajat uhkaavat jäädä ilman hoitoa

Joka vuosi Suomeen saapuu arviolta yli tuhat uutta maahanmuuttajaa, joiden psyykkinen tila voi olla erittäin huono.

Raportti kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten hoidon tarpeesta on valmistunut. Raportti kertoo hoidon rohkaisevista tuloksista, mutta lisäresursseja tarvitaan kipeästi.

Toimintaa uhkaa lakkauttaminen kuluvan vuoden lopussa huolimatta kansainvälisistä sopimuksista, jotka Suomi on ratifioinut.

Vuonna 2010 käynnistetyn kolmivuotisen KITU Lapset ja nuoret -hankkeen tarkoituksena oli ensimmäisenä Suomessa tarjota ja kehittää erikoistuneita lasten- ja nuorisopsykiatrisia palveluita maahan saapuville alle 24-vuotiaille pakolais- ja turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille. Projektin aikana on hoidettu noin 65 lasta ja nuorta, joiden perheet mukaan lukien apua on saanut 100–150 ihmistä.

Hankkeen loppuarviointiin osallistui hankkeen yhteistyökumppaneita, pääasiassa vastaanottokeskuksien ja kuntien pakolaisyksiköiden sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Lisäksi tietoja kerättiin muilta lasten ja nuorten hoitoa ja hoidon konsultointia tekeviltä tahoilta, hankkeen ohjausryhmältä ja työntekijöiltä sekä Diakonissalaitoksen johdolta ja potilailta.

Arviointien perusteella hanketta voidaan pitää onnistuneena. Hanke perustui selkeään ja monen tahon kokemaan tarpeeseen. Sen henkilöstö oli asiantuntevaa ja sitoutunutta. Palvelut toteutettiin potilaslähtöisesti ja matalan kynnyksen periaatteella. Työhön tarvitaan kuitenkin mittavia lisäresursseja, jotta hoidon tarpeeseen voidaan vastata ja toimintaa vahvistaa myös muualla Suomessa.

– Tarvitsemme moniammatillista, organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä, jotta kidutuksesta kärsineet perheet selviävät arjessa ja integroituvat paremmin yhteiskuntaamme. Hoidon laiminlyönti toisi väistämättä kustannukset eteemme myöhemmin, sanoo  KITU lapset ja nuoret -hankkeen projektipäällikkö Elina Hakkarainen.

Hankkeen kokemusten perusteella suositellaan joustavaa ja kokonaisvaltaista palvelun tuottamista pysyväisrahoituksella. Konsultointia ja koulutusta tulisi kehittää valtakunnallisesti ja keskitetysti. Tarvitaan  lisää kokemusta ja lisäselvityksiä eri lähestymistapojen ja auttamismenetelmien tehokkuudesta.

Raportin ovat rahoittaneet Helsingin Diakonissalaitos ja Euroopan pakolaisrahasto.

Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Kidutettujen kuntoutuskeskus on erikoissairaanhoitotasoinen poliklinikka, joka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa Suomessa asuvia kidutuksen vuoksi traumatisoituneita pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä heidän perheenjäseniään.

Kuntoutuskeskus kehittää uusia toimintamenetelmiä ja toimii valtakunnallisena osaamiskeskuksena muille kidutettuja hoitaville tahoille. Keskus kouluttaa, konsultoi ja työnohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, viranomaisia sekä vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjä.

Toimintaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys, Euroopan pakolaisrahasto ERF ja Helsingin Diakonissalaitos.

Written by:

Ota yhteyttä