Helsingin kevään 2011 ylioppilaat

Kevään ylioppilaat juhlivat lauantaina 4. kesäkuuta.

Pekka Salonen

Helsingin lukioista valmistuu jälleen suuri määrä uusia ylioppilaita, jotka juhlivat valkolakkiaan lauantaina 4. kesäkuuta. Alla uudet ylioppilaat kouluittain aakkosjärjestyksessä.

Helsingin Uutiset onnittelee lämpimästi kaikkia kevään uusia ylioppilaita!

 

Alppilan lukio

Aaltonen Laura Sini Sofia
Bergström Pauliina Pia Sofia
Boman Camilla Sara Katariina
Brandt Marjaana
Doumbouya Séré Alina Matenin
Eskman Sofia Alexandra
Fransas Christina Olga Domna
Färdig Aleksi Ilmari Juhani
Färdig Oskari Matias Juhani
Gustafsson Tuomo Elias
Hakanen Sanna-Mari
Harjukoski Laura Karoliina
Havukumpu Annukka
Hayles Niklas Rikhard
Heikkilä Pihla Tuulikki
Heino Netta-Maaria
Helenius Janette Krista
Hertzberg Erik Konsta Arinpoika
Hewidy Nahla Hossam Raafat
Hildén Meli Minea
Hillner Katariina Magdaleena Wilhelmiina
Hänninen Tiia Christina
Ikonen Miisa Hannele
Ikävalko Ville Johannes
Iranto Anna Marliina
Iranto Vilma Irmeli Marilin
Isotalo Aku Onni Optatus
Itkonen Sara Katariina
Jännes Joonatan
Järvinen Timo Juhani
Keinänen Ella Ida Maria
Kiander Emmi Katariina
Kiiveri Teemu-Oskari
Koivuniemi Kaisa Marjatta
Kuisma Rosa Julia
Kykkänen Sirpa Kaarina
Kärki Elina Ulriikka
Lappalainen Jasmin Iira Aleksa
Lehmusoksa Eero Juhani
Lehto Mira Anniina
Lehtovaara Pinja Pauliina
Leino Joni Erik Mikael
Leppänen Henri Johannes
Lindholm Sofia Alexandra
Lindqvist Olga Anastasia
Lindroos Noora Jessica
Luokkanen Ere Aleksanteri Tapio
Löksy Iisa Anniina
Magi Daniel Sebastian
Malm Ella Maria Magdalena
Matchalov Nea-Sofia
Mattila Maaria Katariina
Melasniemi Antti Henrikki
Mikk Aiki
Monaco Aleksi Mikael
Monaco Marko Johannes
Mujunen Viivi Enni Päivikki
Mäkinen Maaret Susanna
Pajunen Aino Elina
Pakkasvirta Mari Vilhelmiina
Parvikoski Veera Susanna
Poijärvi Ossi Kaijus Anselmi
Pokela Ella Anna
Raitio Olli Antero
Rajala Henna Julia
Rautakorpi Ville Olavi
Rautala Elias Oskari
Reitala Eemil Tomás
Ronkainen Ilmari Salvatoori
Salminen Tuomas Heikki Hermanni
Santavuori Jaakko Elias Ilmari
Setälä Anniina Helena
Sipola Sara Iida Anniina
Somersalo Noora Marja Amanda
Sorvoja Sonja Susanna
Svahn Jussi Pekka Olavi
Säily Esa Kasperi
Tiainen Salla
Tsetsko Natalja
Törnroos Jennifer Eleanoora
Utriainen Ronja Jasmiina Mikantytär
Vartia Oskari Jaakko Ilmari
Virman Meri Tuulia
Virtanen Emma Roseliina
Virtanen Taru Maria
Voong Janne
Zein Noora Valerie

Apollon yhteiskoulu

Abdi Abdirabi Osman
Blomqvist Henri Juhani
Forsten Jan Antero
Grönvall Teemu Samuli Rafael
Hadaya Ivan Sabri Matti
Hirvonen Susanna Mariia
Hulkkonen Ulla Kaarina
Itäniemi Sofia Eveliina
Kaarakainen Linda Maria
Kaleva Heli Henriikka
Kareoja Juho Kustaa
Karisto Linda Anna Magdalena
Kauko Jussi Joonas
Kepsu Lari-Tapio
Kerkarine Samir
Kneip Amanda Marianna
Kosonen Panu Juho Jukanpoika
Kovalainen Tatu Valdemar
Kuikka Jáchym
Kulluvaara Saana Susanne
Lehtinen Sami Olavi
Lindblom Mici Daniel
Mannonen Mikko Juhani
Mattila Lauri Petteri
Mavroudis Katariina Magdalini
Nastolin Matias Emil Fabian
Pantsukov Kiia Jemina
Paukkonen Eemeli Iikka Henrik
Pulkkanen Timo Mikael
Raatikainen Mikko Tapio
Raittila Saija Karoliina
Rantanen Jessica Katarina
Rauhio Ville Tuomas Kustaa
Reponen Marko Juha Kristian
Rogers Lydia Cassandra Ariel
Saario Mauri Samuli
Selkamo Jenna Aleksandra
Siljander Jessica Johanna
Sääksvuori Eero Aapeli
Taavela Anni Eveliina
Takkunen Arttu Samuli Matias
Vanne Salla Hannele
Ylinen Jaakko Petteri
el-Zaben Karim

Brändö gymnasium

Ahlman Jessica Stefanie
Allinen Krista Yvonna Heléna
Aminoff Emilia Maria
Andersson Siri Tuulia
Anthoni Matias Petter
Back Nelli Matilda
Berner Marie Catherine
Biström Paulina Jenny Maria
Bjondahl Jessica Fanny Alexandra
Blechingberg Jessica Juanita
Carlson Matilda Emilia
Correa Carlos Raul
Durchman Cecilia Jasmin
Eestilä Sofi Ingegerd
Ellmén Henrik Mikael
Enberg Isa Maria
Estlander Cecilia Andrea Madeleine
Falck Olli Benjamin
Fleege Claudia Chantal
Gallen Alexander Jean
Graae Mikaela Christine
Grandell Joel Sebastian
Grönholm Melina Helena Lydia
Grönqvist Frank Magnus
Grünbaum Jasmin Aurora
Gull Matthias Wilhelm
Gyllander Fanny Anna Maria
Hagström Jakob Samuel Anders
Halinen Hedda Sophia Celeste
Halén Anna Charlotta Wilhelmina
Hellstén Niklas Anton
Hermans Sonya Mikaela
Herrgård Harald Oscar
Huovila Niklas Eric
Hälikkä Heidi Lotta Isabella
Höglund Zachris Carolus Timosson
Itänen Salli Madeleine
Jaakkola Amanda Ulrika
Johansson Teresa Beatrice
Kalliomäki Camilla Sabina Johanna
Karlsson Maria Astrid
Klemets Sebastian Emanuel
Knuts Robert Jan Mikael
Koivurinta Sandra Michaela Cloé
Kokko Tiia-Sofia Marianne
Kuhlefelt Erik Alexander
Kullberg Markus Henrik Filip
Lahtinen Essi Mia Pauliina
Lang Mira Ingrid Alexandra
Lesch Jessica Charlotta Catharina
Lesch Johanna Birgitta Cecilia
Lillrank Oona Marika
Lindberg Cia Carita
Lindfors Anna Isabella
Lindgren Emilia Teresia Cecilia
Lindroos Stefanie Ninni Irene
Lumivirta Karri Tapani
Lönnholm Sofia Christina Birgit
Makkonen Mikael Henrik
Meski Tony Paul Christian
Mild Mikael Evert Vilhelm
Miller Carola Isabella
Monni Carl Mikael David
Muraja Tuuli Alisa
Murto Sonja Katharina
Myrberg John Mikael
Nilsson-Ollandt Cecilia Märta Linnèa
Norkko Victor Ingmar Johannes
Nyberg Tim Sebastian William
Nyman Kira Maria Gustava
Ovaska Otto Nikolas
Portin Jessica Susanne
Pöntinen Sara Johanna
Railila Sofie Sylvia Ann-Marie
Rajanen Sonja Josefina
Reuter Kirsten Andrea
Rosengren Rickard Magnus
Rytkönen Katarina Maria
Röntynen Dora Ellen
Saarinen Krista Johanna
Sahlberg Heidi Maria Elisabet
Saijonmaa Oskar Felix Johannes
Salo Mathilda Isabella
Sandell Jessica Helena
Sandström Emil Roland
Schauman Christoffer Henrik Johan
Sevón Fanny Ilona
Simonsen Jarl Pontus
Siven Niklas Olavi
Skult Staffan Mikael
Stolpe Silja Stephanie
Strandberg Benjamin Michael
Stürmer Michaela Marie Helena
Sukanen Melissa Maria
Sweins Sabina Alexandra
Söderholm Linda Maria
Söderling Kira Katarina
Toppari Tia Marie
Turunen Linda Michelle Fredrika
Törnqvist Daniel Oskar Ivar
Vuornos Henry Taneli Johannes
Wallgren Anna Charlotta
Wallén Fanny Maria Emilia
Westerberg Robin Rafael
Westerlund Karin Katarina
Westö Tom Carolus
Wiljander Jan Victor Matsson
Winter Linda Carolina
Witick Emma Matilda
Wolfram Victoria Dita Nejlika
Woodward Daniel Kaspar
de la Chapelle Katja Emilie Charlotte
von Frenckell Carl Johan Christoffer
von Hertzen Julia Cecilia Helen

Eiran aikuislukio

Aavarinne Alexa Dagmar
Aitto-oja Mikko Matias
Alve Nadja Mirette
Aranko Sara Annukka
Baltzar Mireille Charlotte Katarina
Bao Guangzhou
Bergmann Ida Nuppu
Bergström Axel Kristian
Björk Miia-Tuulia
Blomster Jasmin Jannika
Brade Benjamin
Braganza Timo Enzo
Castaneda Mijichich Juan Martin
Coloma Isabel Johanna
Diakogeorgiou Nikolaos Viktor
Edevbaro Edema Jenny Elisabeth
Etto Joona
Gadd Joanna Gia Kristiina
Girs Illusia Anastasia
Haikonen Mika Juho August
Haleyi Henry Jasir
Halsti Carla Maria Vanessa
Harju Laura Elina
Hauta-aho Pirita Elisabeth
Havusela Henri-Mikael
Hujanen Heidi Johanna
Hukki Joel Johannes
Hyry Maria Katariina
Hyvönen Heikki Jaakko Einari
Häkkinen Jarno Casimir
Hällsten Atte Samuel
Isotalo Anna-Katriina
Jakobsson Heidi Sofia
Jalkanen Timo Kullervo
Johansson Kaius Otto
Jokipii Johanna Helena Antintytär
Junna Henri Tapio
Juutinen Joni Pauli Tapani
Jägerroos Vilma Nelly Susanna
Jämsén Renne Johannes
Järvenpää Marinka Senja Anneli
Kalabin Stanislav
Kallio Siina Maria
Kallonen Aku Santeri Mattias
Kariluoto Joni Juhani
Kaski Kristiina Amanda Maria
Kaskimies Annika Isabella
Kella Greta Iiris Asteri
Kettunen Noora Katariina
King Krista Katarina
Kinnunen Ville Petteri
Kiviniemi Noora Pauliina
Kivistö-Björksten Kaija Irmeli
Kokkoniemi Miika Joonas
Kolu Kaisu Alina
Korpi Antony Andréas
Koski Helinä Katri Sinikka
Kuusimurto Sara Marjut
Kärki Hanna Elisa
Laine Janne Antero
Lanu Janne Valtteri
Launonen Ilari Matias
Lavikainen Matti Mikael
Le Thi Anh
Lindbohm Emilia Aurora Fredrika
Lindström Joonas
Liukkonen Jenni Elina
Loit Kirsi Maria
Lond Karmen
Loukusa Eeva Alina
Lundgren Linda-Marie
Luomajoki Jemina Juliana
Luostarinen Joni Juhani
Lyijynen Riikka Emilia
Lönn Max Johannes
Martin Jesse
Martiskainen Lauri Artemi
Moilanen Matilda Katriina
Murto Joonas Elmo Elmeri
Mäkinen Pekko-Oskari
Nukarinen Mira Inkeri
Oinonen Sini Kaarina
Orlamo Margit Anita
Osman Abdullahi Abdurahmaan Hirsi
Patchine Semjon
Penttinen Atte Sakari
Pesälä Heidi Johanna Elisabeth
Petäjäinen Tiina Kaisa
Pohto Kari Andrés
Pomell Walter Matias
Ponkala Hanna Sofia
Porkka Ever Argenis
Poropudas Pinja Maaria
Pyykönen Marko Samuli
Rahkonen Heidi Maria Serafiina
Randmäe Kaili
Rantanen Kauko Henri
Rantanen Mirka Maria
Riihinen Johanna Sara Katarina
Rinne Heini Emilia
Rissanen Nea Maarit
Ritola Tessaliinu
Saarinen Julia Karolina
Salminen Irina Taina Maaria
Sauvala Miika Olavi August
Savolainen Vilhelmiina
Seppälä Jenni Maria
Seppälä Minna Tuulia
Seppänen Tia Annika
Siikamäki Matti Niko Johannes
Sillman Jesse Mikael Olavi
Sipilä Kenneth Mikael
Stalder Adriane Adlin
Sulander Mirka Oili Maria
Suokko Heta Henriikka
Suvas Mira Alexandra
Säisä Jenni Tähti
Tamminen Sonja Aleksandra
Tapaninen Kaisa Maria
Tuomaala Rosalinda
Tuomivaara Jonne Julius
Tuompo Tuuli Wilhelmiina
Tuppurainen Jussi-Petteri
Turunen Mia Rosa
Ulvinen Elina Leena Maria
Urataipale Tarja Elina
Vainio Ida-Maria Raakel
Valkealahti Julia Susanna
Varila Visa Elias
Varonen Niina Maarit
Watanen Aapo Verneri
Widing Sina Helena
Ylänne Virve Susanna

Englantilainen koulu

Aro Otso Akseli Antinpoika
Arola Mia Julia Marjatta
Auranen Taija Mari Emilia
Bergmann Fanny Alexandra Mikantytär
Björkqvist Nea Amanda
Eskelinen Una Maja Maaria
Evans Thomas James
Kiiski Jasmiina Harrietta Johanna
Klemola Meeri Elisa
Koistinen Katja Susanna
Kurki Laura Elina
Laine Nora Marika
Lindfors Mona Rosana Jasmin
Michelsson Vanessa Cassandra
Poutanen Timo Juhani
Renvall Stig Rasmus
Sarjanen Veera Anna Inessa
Toropainen Anni Eveliina
Torppa Inari Kaarina
Tuhkanen Anna Maria
Tuomas Meimi Matilda
Vallenius Emmi Olivia
Virtanen Satu Helena

Etu-Töölön lukio

Aho Heidi Erica
Alakarhu Fanny Anna Sofia
Alén Natalie
Amvrossiev German
Andersson Julia Aino Elina
Anttila Jonathan Robert Juhani
Autio Katriina Tuulia
Babet Addou Térence Olavi
Bayar Jenni Jasmin
Blanc Juuli Tuisku Miriam
Blomqvist Ralf Ilmari
Bourgeot Clara Aino Mathilde
Dawkins Cindy Maria Idalee
Dawkins Michael Tafari
Ertimo Milla-Rosa Kristiina
Försti Milla Karoliina
Goljan Antony Armin
Haapala Aleksi Mikael
Haapaniemi Joni Axel Henrik
Hakala Janne Aleksanteri
Halonen Niko Eevert
Hanwell Johanna Annikki
Heino Markus Juhani
Helojärvi Tuomas Heikki
Hirvonen Linda Maria Kristiina
Honkola Tomi Anton Matias
Hukka Riku Johannes
Hyppönen Oona Amanda
Hyry Lauri Sakari Jeremias
Ignatius Patrik Kim Juhani
Isopahkala Joel Lauri Johannes
Jaakkola Mikael Leo Juhana
Kaiponen Juho Vili Valtteri
Kauppila Oliver Otto Johannes
Keskitalo Miki Moose Mikael
Kettunen Sauli Johannes
Kuikka Jaakko Ilmari Fernando
Kuivalainen Sara Maria Sarlotta
Kuurne Laura Saara Maria
Käck Kiira Kristiina
Lamminen Jenna Julia
Lampinen Mikael
Lelesh Ksenia
Lepistö Emmi Johanna
Liedes Visa Erkki Ilmari
Lindfors Melissa Felicia
Lindqvist Ninni Mari Johanna
Lindqvist Riina Melinda
Louhelainen Jussi Sebastian Oskari
Mankinen Harri Ilkka
Manner Ida Maria Emilia
Manninen Tiia Mari Tuulia
Miettinen Sakari
Mikkonen Laura Tuuli Ilona
Multanen Hanna Katariina
Munther Reeta Tuulikki
Muusavi Ismo Mehdi
Mäkitalo Linda Hannele
Männikkö Maiju Erika Margareta
Määttä Miikka Markus Albin
Nikkinen Samu Matias
Nordgren Linda Johanna
Norring Marialina
Nurmi Nea Alisa
Nyberg Iisa Helena
Nyberg Ville Samuli Pertinpoika
Ojala Aurora Victoria
Paasikoski Jukka Pekka
Pakarinen Arttu Mikael
Pakarinen Henna Riikka Johanna
Passi Henrik Sakari
Pensola Annika Elisa
Piirto Pekko Elias Eemeli
Piltz Anton Viktor
Piltz Paulina Alexandra
Poutanen Veera Johanna Pauliina
Pöyry Elina Annika
Pöysti Senni Iida Maria
Raijas Lauri Ilari
Ranta Ivan Kristian
Repo Anna Kaarina
Retsä Enelis
Rinne Teo Emil
Rislakki Jussi Veikko Vilhelm
Romppanen Eva Katariina
Rossi Perttu Sipi
Ruohonen Joel Juhani
Rämö Eetu Kalevi
Saari Juulia Annina
Salmi Clarissa Annika
Salmi Samu Sebastian
Salo Sara Anna Sofia
Saloniemi Tytti Eeva-Maria
Sandelin Mikaela Ida Susann
Sarén Iida Sofia
Saukkonen Sakari Johan
Schelehoff Emma Rebecca
Sirkiä Mika Antero
Soila Simo Valtteri
Surma-aho Roosa Amanda
Terämaa Oliver Tapaninpoika
Timgren Meri Inari
Toivonen Rosa-Maria Karoliina
Tolin Ida Camilla Karoliina
Turunen Saara Johanna
Uitti Juho Jaakko
Valkeinen Nelli Juulia
Viholainen Sanna Marianne
Virtakari Hanna Marie
Vuojakoski Aksu Petrus
Weckman Laura Julia
Wilska Teemu Arnold Oskari
Ålander Noora Maria

Gymnasiet Lärkan

Aalto Jannika Maria Mikaela
Aaltonen Emmi Sofia Toussainte
Ahlbäck Kaj Olav
Arnarsdottir Laufey Brá
Arnarsdóttir Salka Dögg
Aspenström Erica Anna Anneli
Bergström Diana Maria
Biström Dennis Alexander
Björkell Alex Johan
Björkman Stella Aurora
Brink Andreas Johan Eduard
Bärlund Karin Antonia
Cronstedt Jean-Philip Gustav
Ekman Annika Mikaela
Ellenberg Benjamin Axel
Eskelin Sabina Kauni
Gripenberg Robin Wilhelm Alexander
Gröndahl Niclas Jan Christian
Gunst Helena Johanna
Gustafsson Laura Rebecca
Haapalainen Niklas Sebastian Samuel
Haga Fanny My Henrika
Helkkula Teo Erik
Helén Evelina Ingeborg
Hilli Ronja Minda Tuulikki
Hoang Thanh Huong
Holmström Alec Andreas
Horsma Charlotta Helena
Ilmoni Rafaela Elin Synnöve
Iskala Krista Helena
Jokipalo Emil Johannes
Kankainen Sanna Mathilda
Karjalainen Mia Jessica
Karsten Stella Alice
Kontro Heikki Antti Taneli
Korkman Mimosa Alexandra Athéne
Korpela Sara Mimosa
Köhler Blanca Margareta
Laitinen Juha Peter
Lassheikki Christina Johanna
Leander Peter Christian
Lehtinen Ida Maria
Leponiemi Tatu Markus
Lindberg Emilia Christina Charlotte
Lindberg Sebastian Benjamin
Lindqvist Mimmi Adina
Lindström Hanna Katarina
Lindström Toni Christian
Lund Sarah Josefin
Lönnqvist Rasmus Gustaf
Makkonen Georg Martin Matias
Martelin Heidi Mirjam
Mattlin Jens Kristian Reijo
Moilanen Martina Sara
Myllymäki Johanna Kristina Linnéa
Myllys Lotta Eleonora
Nastamo Markus Sebastian
Nieminen Toni Aleksi
Nikkilä Henrik Olavi
Nordlin Siiri Johanna
Nyberg Elisabeth Ina Helena
Nyberg Erika Jenny Emilia
Nyberg Mikael Christian
Nybergh Susanne Elisabet
Nysten Carl Wilhelm Oscar
Ohlström Isabella Maria
Ordén Anette Christine
Paul Sebastian Otto Magnus
Paulin Niklas Antti Eemeli
Pihlström Susanne Viola Linnea
Pippingsköld Stefan Marcus Anton
Pyykkönen Nina Viola
Pöyhönen Johanna Maria
Romo Taavi Santeri
Räisänen Jani Petteri
Salminen Peik Georg
Saloranta Sonja Elisabeth
Sandström Ellen Amanda
Sandström Jenny Helena
Schönberg Stephanie Alexandra
Siljander Susanna Maria Emilia
Sjögren Axel Marco
Sjöström Elin Sofia Birgitta
Skärström Beatrice
Spiby Victor Oliver
Stenbäck Marina Charlotte
Stjernberg Sebastian Erik
Strandberg Caroline Gustava Johanna
Sundberg Ellen Adelina
Sundman Paulina Alexandra
Sällström Rina-Marlena Alexandra
Söderling Nadia Daniela
Tallqvist Theodor Thomas
Tapaninen Oskar Vilhelm
Tenström Nils Robert
Tiilikainen Sonja Matilda
Tikkanen Lilian Henrietta
Tinnilä Henrik Magnus Tapio
Tuominen Tuuli Vilhelmiina
Vihavainen Paulina Marianna
Viitala Anna Katarina Elisa
Waller Sandra Olivia
Warras Ella Astrid Maria
Weckström Ewa Björnsdotter
Westerholm Robin Wilhelm
Wiklund Linda Louise
Wilén Charlotta Maria Elisabeth
Winqvist Lillemor Maria
von Knorring Terese Erika
von Schantz Sara Katarina
Åberg Benjamin Mikael

Gymnasiet Svenska normallyceum

Ahvonen Robert Emil
Airava Michela Sofie
Björnberg Fredrik Jonathan
Blomqvist Alex Samuel
Boucht Ella Elvida
Cockerell Frédérique Emelie
Eklund Emma Ulrika
Falck Andrea Victoria
Falcken Fredrik Edvard
Forstén Jon Oliver Rudolf
Forsén Sven Johan Richard
Grönroos Iris Katri Marjatta
Hallila Tom Robin
Hancock William Osborne
Hatakka Sara Katarina
Helenelund Siri Linnea
Hielm Linn Smultron Rebecca
Hildén Alf Oscar
Hällsten Markus Runar
Itkonen Anna Sofia
Jalas Thomas Lars Eric
Karstela Niklas Kristian
Keravuori Christopher Nicholas
Klava Kristofers
Kortekangas Johannes Oskar Julius
Koskinen Ville Matias Johannes
Kumlin Nico Christian
Köhler Camilla Stefanie
Laine Peter Samuel
Laitinen Joel Otto Emil
Lappalainen Erik Alvar Alexander
Lassila Taru Annika
Laukkanen Mikael Emil
Lautner-Bollström Annika Alina
Lehtinen Nikolas Martti Edvard
Linder Cassandra Marie
Lindfors Jan-Michael Christian
Lindfors Stella Christina
Mattsson Henry Christian
Mäkitie Robert Harri Edvard
Oksanen Gerda Monica Linnea
Palmén Lars Jonas
Pippingsköld Johan Robert Rafael
Pulkkinen Leo-Petter
Rajakari Patrick Andreas
Rautanen Eino Antero
Rautio Bodil Nici Kristina
Ropponen Elias Osvald
Salonen Daniela Andrea Sofie
Sarpaneva Mark Robert
Strömberg Madelen Carolina
Thodén Johan Ernst Jaakko
Uotila Emil Alexander
Westerlund Jasmine Emilia
Wikberg Sofie Linnea Mercedes
Witting Alf Oskar Emil
Wolontis Stella Maria Cecilia
Wrede Iris Emma Eleonora
Wrede Vanessa Sara Maria
af Hällström Viggo Clemens Alexander
Özgün Derya Melissa

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Ahlberg Venni Sofia
Ahokas Jenna Aurora
Ala-Könni Joonatan Eljas
Bauer Laura Pauline
Bergholm Marko Kristian
Gaib Rolf Henrik
Harjapää Suvi Juulia
Hiilamo Elli-Alina Wilhelmiina
Hiltunen Eetu Antero
Holmström Christina Maria
Holopainen Selja Liisa Elina
Hotakainen Roosa Ilona
Hämäläinen Anniina Maria
Hämäläinen Kaapro Santeri
Jormola Aarni Kalervo
Juopperi Tuomas Lauri Wilhelm
Karp Merle
Karusto Nina Mirja Paulina
Ketola Tuomas Jaakko Hermanni
Kolttola Jenna Henriikka Rosanna
Korhonen Anu Eveliina
Lehtinen Saara Juulia Henriikka
Lindberg Sanni Roosa Katariina
Lindholm Olli Ilmari
Mansukoski Vilja Hellin
Mikkola Iiris Anneli
Mäenmaa Ann-Marie Sofia
Norberg Lilian Maria Eufrosyne
Nuutinen Oka Tapio Dewata
Oikarinen Aaro Mikael
Oikarinen Juho Antti Olavi
Palmu Säde Johanna
Palonen Samuli Kasperi
Pernaa Juho Matti Valtteri
Piispanen Noora Eveliina
Porthén Viivi Anna Julia
Pulkkinen Alvar Kuisma Kasimir
Rinne Joona Jeremias
Routti Iisa Catharina
Ryytty Kaija Mirjami
Saari Petra Maria
Saarinen Emma Aino Amanda
Saarinen Mitri Alexander Joonatan
Saukkonen Janne Valtteri
Soila Tuomas Miska Pietari
Stranden Erik Anton
Tamminiemi Werner Mathias
Taylor Linda Maria
Vartiainen Nea Elena
Virtanen Otto Henrik Mikael

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Aalto Sarah Amanda Emilia
Aaltonen Joel Akseli
Adiya Bolorchimeg
Ahokas Alisa Viktoria
Ala-Pietilä Emil Juhani
Ala-Pietilä Nora Sofia
Annala Olli Eemeli Heikki
Bryggare Sofia Helinä
Bulando Irina
Chovkovaja Alexandra Leena
Doudanova Ekaterina
Eerola Julius Aleksanteri
Ehrnrooth Anna Lotta Veronika
Ekholm Henrika Maria Katariina
Erkkilä Outi Elina
Espo Sini Johanna
Hakuri Otso Matti Ilmari
Haltiala Sari Anna Kristiina
Halttunen Krista Minttu Mikaela
Heliö Eero Juhani
Hertzberg Cecilia Charlotta
Hiekkavuo Eeva Marjatta
Hiidenheimo Jaakko Ilmari
Hokkanen Elsa Maria
Huovinen Jesse Jasper
Hytönen Joni-Petteri
Hyvönen Reima Pekka Jalmari
Hyyrynen Anna Elina
Hägg Milla Maria
Jaatela Sanna Maria
Jauhiainen Julius Mikael
Juslin Aleksi Miikka Samuli
Järvinen Tomas Valeri
Kaipiainen Tuomas Kristian
Kaira Ella Aurora
Kantola Konsta Pellervo
Karjanlahti Mikko Peter
Karpio Hanna Sofia
Kaskeleviciuté Rúta
Kiilava Niklas Sebastian Verneri
Kimpimäki Joonas Aleksi
Kivelä Matilda
Kivinen Oscar Salomon
Komulainen Riitta Sinikka
Kuikka Ossi Tapani
Kuisma Tiitus Tapani
Kyöttinen Johannes Matti
Kämpe Kia Pepita
Laaksonen Neea Henna-Mai
Lahti Tiitu Maria
Laitinen Jaakko Timo Oskari
Laitinen Roopert Juho Akseli
Lappalainen Sami Kristian
Larjamo Eppu Joonas Oskari
Lehtonen Erkka Olavi
Leikas Henry Alex
Leskinen Helena Katariina
Lindholm Eveliina Maijukka
Linjama Hanna Maleena
Lipsanen Antti August
Liukkonen Inka Kristiina
Luhtakanta Anna Matilda
Majamaa Ville Elo Oskari
Martevo Essi Helmi Helena
Mattila Ella Elisa
Muszynski Anne Elizabeth
Myöhänen Mirka Elisa
Mäkinen Eero Juhani
Nummela Antti Tapani
Ojanen Maisa Maaria
Oksanen Antto Ilmari
Pajari Hanna-Maria Inkeri
Pihalehto Mari Anniina
Rastas Aino Gabriela
Rautiola Hennevi Rauha Juulia
Ritvala Anna Erika
Ronkanen Miika Heikki Sakari
Rovamaa Nelli Maaria
Saarinen Inka Johanna
Saarinen Marja Heljä Inkeri
Sainio Pyry Ville
Salmi Susanne Katariina
Salminen Iida Marjut
Shamsuddini Mandana
Sippola Antti Matias
Sjöholm Katja Liisa Helena
Skyttä Karoliina Rosanna
Sola Mert Mathias
Solehmainen Annika Susanna
Somero Sonja Kristiina
Syrjänen Juho Otso Ilmari
Talsi Aleksi Mikael
Talvitie Pyry Matti
Tarkela Jukka Tapani
Teppo Pihla Alina Margarita
Tiainen Tuomas Kullervo
Tikka Sini Marjatta
Törnwall Mikael Lauri Aleksi
Uimonen Patrik Mikael
Uotila Suvi Maaria Johanna
Vainio Matilda Maria
Veltheim Sara Julia
Vilkki Siri Maria
Vänskä Anton Gabriel
Wasama Niklas Rafael
Weckman Laura Annina
Yildirim Arda

Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio

Dzino Libana
Ekström Timo Tapio
Erkkilä Sami Christian
Fabricius Elena Aurelia
Hill Patrick Rudolf Sebastian
Hill Robin Edwin Oliver
Hokka Satu Hannele
Hokkanen Tiina Maria
Hytönen Sannikaisa Karoliina
Ijäs Kati Erika
Järvinen Eeva Maria
Kauppinen Johanna Karoliina
Kontinen Pauliina Marjaana
Koskinen Tapio Petri Olavi
Kuhta Nea Johanna
Kuparinen Sara Elisabet Aleksandra
Laikari Ville Aleksi
Laurasvaara Miisa Maria
Lintumäki Olavi Johannes
Lonka Siri Elina
Lönnroth Sirissa Camilla Annabelle
Moisio Ella Katariina
Mäkelä Heidi Pirjo Johanna
Mäkelä Juho-Pekka
Mäkinen Essi Melina Maaria
Nygård Nora Julia
Osmo Jani Marko Petteri
Parina Linda Maria
Remes Sebastian Mikael
Ruha Nina Marianne
Sierla Jukka Tapani
Tiainen Katja Marjaana
Torppa Tuomo Immanuel
Tuominen Henni Maria
Valle Johanna Janniina
Vauhkonen Emmi Julia
Virtanen Tommi Pekka Olavi
Wilkman Ville Johan Verner
Zaher Mokhtar Ashraf Ahmed Hassan

Helsingin aikuislukio

Edvardsson Mari-Kristiina
Finander Joakim Kristian
Frantsi Roosa Maria
Habeb Fatima
Hietala Sara Elina
Hochberg Samantha Ester
Ilola Sami Santeri
Kettunen Ilkka Mikael Ensio
Kiiskinen Topias Mikael
Kontturi Eevamarja
Korkeakoski Tiia Kirsi Johanna
Kurki-Suonio Oskari Antero
Kuru Saarajohanna Aulikki
Laaninen Tapio Juho-Pekka
Laitinen Joona Julius
Laitinen Toni Sebastian
Lampi Onni Sakari
Leppälä Oskari
Levander Siiri Elisabet
Lindström Nela Meri Helena
Löfgren Satu Susanna
Malkki Heikki Tapio
Matilainen Ville Juho Valtteri
Mure Kati Kristiina
Mykkänen Astra-Maria Daniela
Nousiainen Aaro-Pekka
Nuutinen Marja Riitta
Oja Kasper Antto Viljami
Ojanen Annika Maria
Partinen Jussi Kalle
Pitkänen Anne-Marie Kristiina
Pulliainen Emilia Marjaana
Ristioja Liisa Helena
Ruohonen Eeli Anttoni
Sellak Dawid Ali
Seppänen Mari Tuulia
Sillberg Marja Katri Johanna
Skoglund Åsa Annukka
Soleimanbeigi Shirin
Stålhane Leo Pertti
Tervonen Tatu Severi
Vikstén Ville Johannes

Helsingin kuvataidelukio

Aaltonen Elisa Maria
Aho Janika Ilona
Anttila Laura Johanna
Arjasmaa Camilla Sofia
Boman Paula Marie
Bäckström Marjo Johanna
Chen Julia Bao Shan
Dolk Ina Jessica
Ekman Netta Nora
Fagerholm Susanna Marjatta
Fehrmann Tiia Marika
Forsén Laura Maria
Grönmark Tiia Marianne
Haapalainen Janita Annika
Haapanen Topi Valtteri
Halvari Anna Sofia
Hanse Annette Cécile Maria
Hatakka Eilo Arimo
Heikkala Laura Henriikka
Heikkilä Meeri Maria
Heiskanen Venla Tellervo
Hirvonen Hilla Riitta
Huhtalo Väinö Ilmari
Huhtinen Johanna Vilhelmiina
Huuskonen Milla Jenny Julia
Ikävalko Inka Inkeri
Ilmonen Lasse Aleksi
Ilves Noora Emilia
Jaakkola Tuomas Mikael
Jaatinen Kerttu Linnea
Jukkala Silja Sofia
Juola Laura Eveliina
Jutila Helka Beata
Kallio Harri Henrik
Kantanen Reeta-Kaisa Marlene
Kantola Taru Katariina
Karisalmi Salli Pioni
Kataja Kiia Maria Johanna
Kauppinen Rositsa Simona
Keto Johanna Kristiina
Kivelä Hanna Aliisa
Kontio Janne Juhani
Koponen Mimmi Inkeri
Korhonen Reetta Kaisa Kerttuli
Koskela Siri Maria Aurora
Koskinen Iina Jasmin
Kulovesi Antti Juhani
Kultalahti Heidi Karin
Kuosmanen Helinä Hannele
Kuusio Pinja Pauliina
Kuutti Maria Elina
Kyöstilä Noora Emilia
Lahnajärvi Saara Matilda
Lahtinen Elina Mirjam
Laine Annu Saraliina
Laitinen Eveliina Amanda Veronica
Lappalainen Anni Marjukka
Lehtonen Liisa Kristiina
Leppä Sophia Karla
Lindholm Nina Emilia
Lähderinne Enni Johanna
Lähteenmäki Lauri Erik Mikael
Malmberg Inka Maria Armida
Mannerberg Charlotta Emilia
Marin Paula Helena
Meriläinen Anna Emilia
Michelsson Erica Matilda Katarina
Muurman Marjukka Rea Emilia
Mäenpää Saija Maarit
Neva Anna Ida Elina
Nevalainen Siiri Martta Maria
Niemelä Leena Mirjam Emilia
Niemi Eeva-Stiina
Nirsilä Anita Kristina
Nykänen Juho Otto Oskari
Palosaari Ella Kristiina
Peltomäki Olli-Pekka Mikael
Pienimaa Veera Pauliina
Pietilä Maija Karoliina
Poteri Iiri Tuulikki
Poutiainen Jonna Maria
Poutiainen Riikka Hannele
Pääkkönen Joona Aleksi
Pöykkö Jenna Janica
Pöytäniemi Artturi Ville Santeri
Rosberg Ina Myrsky
Ruohonen Senja Maarit
Rutanen Saara Sofia
Ruuskanen Hanna Sofia
Räsänen Satu Sofia Kristiina
Sainio Mikael Niko Valdemar
Salo Inka Maarit Ritva
Saxberg Tiia Minttu Johanna
Seppänen Anna Pauliina
Siirilä Sandra Rebekka
Similä Laura Ilona
Sinisalo Mari Kristiina
Sivonen Sameli
Sivén Tuli Alexandra
Soinne Linnea Laura Emilia
Soinne Sara Ofelia
Solantausta Anna Malviina
Sutinen Anni Roosa Elina
Syri Jura Aleksi
Syssoev Kristiina
Säily Ekku Ilmari
Särs Christa Carolina
Tammi Elisa Karolina
Tenhunen Ira Jasmina
Tervo Nina Nea Jessica
Timonen Inka Anna Elisa
Toukolehto Luna Mila Maruna
Turunen Ilona Johanna
Töyrylä Anni-Katariina
Uppala Ella Maria
Urnberg Heidi Astrid
Vahtera Anni Eveliina
Valve Venla Anniina
Vartiainen Anton Santeri
Vienola Veera Elina
Vikstedt Petra Karoliina
Viljanen Mira Marjaana
Vähäkallio Joonas Mikko Olavi
Väisänen Viivi Wilhelmiina
Väyrynen Kira Jenni Sofia
Walden Ella Viola
Wallenius Jonna Janika
Westerlund Tim Christian Axel
Yasin Liina
Yli-Pentti Sannamari Anniina

Helsingin luonnontiedelukio

Ahola Aron Mikael
Ahonen Noora Emma-Stiina
Airaksinen Miku Eemil Olavi
Aittakallio Annika Maaria
Alanen Eemeli Aatos
Alarotu Miina Elina
Alhola Sini Tuulia
Ankkuri Jenni Eveliina
Arvilommi Henna Maria
Avoranta Enni Elina
Caravitis Max Mikael
Catani Mia Marianne
Chernysheva Ekaterina
Doha Sowrov Md Ehsan-Ud
Dufva Heidi Maria
Eret Christine
Ferm Marko Kristian
Grigoriadis Benjamin Tony Jonathan
Grönholm Matias Anton
Haka Juho Aleksanteri
Hakala Lauri Wiljam
Happonen Iina-Mariia Rebekka
Hatvala Rudi Axel
Heino Johnny Markus Mikael
Henttonen Iris Nina Elina
Herva Elias Matti Viljami
Hinkkanen Markus Mikael
Hirvensalo Joona Aleksi
Hirvonen Marjaana Helena
Horttanainen Santeri Juhani
Huttunen Nikolai Juhani
Hytönen Kevin Karel Edvard
Hyvönen Arthur Olavi
Hyvönen Saila Inkeri
Häggman Verner Primus William
Häkkinen Inka Maria Katariina
Hämäläinen Sofia Anna Mirjam
Häyhä Akseli Johannes
Iivanainen Lauri Mikko Matias
Iljin Arvid
Ilmasti Jesper Kristoffer
Jylhä Miikka Tuomas
Jyrkiäinen Jussi-Pekka
Järvinen Anna Emilia
Jäälinoja Anni Helena
Kahila Nicole Victoria
Kaivonen Susanna Kirsi-Maria
Kantonen Atte Elias
Kareinen Miikka Urho Ilmari
Katajamäki Jutta Emilia
Kekkonen Aarni Tobias
Keltanen Atte Eero Iivari
Keränen Sara Daniela
Keskinarkaus Elisa Maria
Ketola Anna Sofia
Kilpinen Arttu Olavi
Kippo Sanni Maarika
Kirjavainen Sanna Maria Päivikki
Kivinen Markus Kristian
Kivivirta Sivi Meri
Koivisto Tuomo Toivo Johannes
Konga Lauri Tapio
Korpela Mikko Sakari
Koski Janne-Joonas
Koskinen Antton Sebastian
Koskinen Joona Oskari
Koskinen Susanna Maria
Koskipahta Tuomas Tapio
Kosonen Mikael Johannes
Kotilainen Otso Petteri
Kovanen Elina Johanna
Kukkola Hermanni Ensio
Kulmala Otto Kalle Henrik
Kupiainen Joel Isak Joonatan
Kurki Johanna Maria
Käkelä Emmaleena
Köykkä Laura Johanna
Laaka Atte Petteri
Laakso Joni Jalmari
Laakso Laura Eveliina
Lagom Sanni Viivi Annika
Lahtinen Atte Kasper
Laiho Satu Alice
Laine Siru Pauliina
Laitinen Jaakko Kustaa
Laitinen Meri Karoliina
Laitinen Ville Ilmari
Lantto Anne Maria Kristiina
Lappalainen Aki Martti Tapio
Lehkonen Jade Ira Emilia
Leiskari Laura Katarina
Lindholm Samuel Kai-Ove
Lokka Karoliina Henrietta
Lundmark Markus Mikael
Lähde Janika Emilia
Malkavaara Tomi Petteri
Martikainen Suvi Tuuli
Merin Sara Aurora
Miettinen Emmi Kaisa Maria
Monto Annevi Marie Ellen
Montonen Hanna Kaarina
Montonen Riku Oskari
Mykkänen Eetu Santeri
Mykkänen Mathilda Merilii
Mäenpää Niklas
Mäenpää Stina Kaarina
Mähönen Merja Suvi Päivikki
Nevalainen Sauli Henrik
Nikula Sonja Karoliina
Niva Emil Victor
Nuikka Antti Ilmari
Nurmi Antti Henrik
Nurmi Varpu Marjukka
Nurminen Heikki Johannes
Nurminen Miika Anton
Nyman Mikko Christian
Ollikainen Meri Ilona Kristiina
Orre Kiira Elisa
Outinen Miia
Paananen Johannes Desmond Elias
Paju Nora Victoria
Palgi Mathias
Palén Niklas Holger
Parpala Lauri Matias
Peltola Silva Erika
Permikangas Pauliina Elisabet
Pietola Eeva Sofia
Piironen Patrik Anton
Pirinen Kalle Topias
Pirkola Pekka Tapani
Pitkänen Anssi Ilari
Pulkkanen Noora Eveliina
Puustinen Sanna Maria
Rajala Teemu Juho Aleksi
Ranta-aho Tuomas Tatu Oskari
Rantalainen Pia Susanna
Rauhalahti Isai Elie Markus
Rimpiläinen Kaisa Leena Eveliina
Ronkainen Emilia
Ruohisto Antti Juhani
Räisänen Petra Johanna
Räsänen Tomi Henrik
Saari Elli Elina
Saarlo Iiro
Salmela Samuli Valdemar
Salmenkylä Roosa Alina Emilia
Salmilehto Jani-Petteri
Salminen Kia Marjaana
Salminen Salla Elina
Salomaa Asta Kaarina
Salonen Minttu-Maria
Saloranta Esko Martti Santeri
Saukkonen Nico Matti Kristian
Setälä Juhana Alpo Uolevi
Siimekselä Laura Eliisa
Siipola Johannes Jani Matti
Silventoinen Saara Helena
Simpanen Kirsi Suvi-Marja
Sinisalo Aurora Saara Sofia
Sorsila Mirva Irina
Speeti Elias Juha-Markunpoika
Sundberg Veera Maria
Susi Kaisa Aleksiina
Suutari Miina Sofia
Takamaa Markus Klaus Tapio
Talonpoika Peppi Muusa Mimosa
Tammelander Mikael Timo Ensio
Tamminen Aaro Matias
Toriseva Elisa Malviina Emilia
Tulokas Laura Johanna
Tuovinen Eerik Valdemar
Turunen Aleksi Artturi
Uitto Ukko Joona
Uusihakala Otto Antton
Vahtera Jasmin Josefiina
Vainio Jonna Emilia
Vanhanen Ilari Matti Sakari
Vanninen Emma Maria
Vesikkala Tapio Johannes
Vironen Ida Maria
Virtanen Sofia Karoliina
Vuori Niko Juhani
Välimaa Susanna Irja Marika
Väänänen Joonas Mikael
Wigrén Ottowiljami
Wilkman Sarrah Liza
Wirén Tiina Paula Maria
Wollmann Maria Christine
Yrjölä Karoliina Annika
Yrjölä Katri Susanna

Helsingin medialukio

Aaltio Niko Sakari
Acar Suzan
Aholainen Miika Veli Pekka
Aksoy Alin
Auvinen Risto Henrik
Babitzin Isabel Elizabeth
Eklund Riku Aleksi
Elers Niklas Robert
Eliyathamby Palaksh
Eronen Joonatan Miika Juhani
Europaeus Niko Sebastian
Geitel Jan Joakim Benjamin
Gröhn Topi Juho Werner
Haakana Heidi
Haakana Iiro Antero
Haapsaari Emmi Maria
Hagel Mia Helena
Haponen Stella Victoria
Heikkonen Joni Petteri
Heinonen Toni Mikael
Hekkala Mikko Aleksanteri
Hemmilä Valtteri Juho
Hiltunen Vili Eemeli
Hirn Jaakko Johannes
Hirvonen Jere Santeri
Honkanen Karri Aleksi
Hyppölä Vilppu Hemmo Petteri
Ikonen Inka Elina
Ikonen Kirsi Ilona Emilia
Ikonen Miika Kristian
Illi Mikael Markus Anttoni
Ismail Pamir
Jaakkola Mika Juhani
Jakobson Andres
Jehkonen Laura Janina
Jeng Biran Boli
Kahelin Emma Pauliina
Kahiluoto Aino Joanna
Kaihovaara Minna Marika
Kauko Rosa Elina Karoliina
Kauppinen Santeri Johannes
Keijonen Heidi Karoliina
Kemilä Anssi Henrik Tapani
Keränen Ida Sonja Christina
Keskinen Joel Ollinpoika
Keurulainen Ekku Kalervo
Kilpi Aki Viljami
Kirjavainen Lotta-Mari Loviisa
Kivistö Annette Elenora
Koikkalainen Juha Petteri
Koivula Suvi Kaarina
Kokkonen Miro Joonas Antero
Korpela Arttu Aleksi
Korpela Johannes Anttoni
Kortelainen Mari Hannele
Koskinen Hanna-Leea
Kosonen Emmi Sofia
Kuitunen Kaisa Helena
Kujala Petri Oscar
Kujo Miika Kristian
Kumar Khusndip
Kumpulainen Siiri Elina
Kuusinen Markus Emil
Lahtinen Nita Sinikka
Lassila Matilda Emilia
Laukkanen Joni Iisakki
Lehviö Satu Maria
Leikas Elina Marjaana
Leino Jesse Artturi
Leinonen Ilmari Tuomas Arhippa
Lemmetty Susanne Tuulia
Leppä Henrik Franciscus
Leppänen Turkka Taneli
Leskinen Heidi Tuulia
Liikanen Otso Olavi
Lindfors Satu Jasmin
Lindgren Tilda Viliina
Lindholm Meri Elina
Lintumäki Luukas Valtteri
Malma Jesse Johannes
Marttila Jere Pekka Ilmari
Mattila Nea Arita
Mattila Tomi Elmer
Meromaa Saranya Anna Maria
Mieho Joel Matias
Mountraki Maria
Muurinen Samuli Arttu Johannes
Mäkinen Jani Johannes
Mäkinen Minni-Maaria
Mäklin Tommi Eljas
Mölsä Mikael Emil
Neuvonen Niina Susanna
Nissinen Ia Anette Katarina
Nivala Lotta Emilia
Nurmi Jooel Jeremias
Nyman Valtteri Vilhelm
Nyström Thomas Michael
Okomoh Akan Anssi
Orava Vili Aleksi
Osara Joonas Petteri
Pajarinen Niko Sulevi
Pappila Sami Martten
Patoja Moona Mirjam
Peevo Ella Maria
Peltola Reetta Sofia
Pennonen Sergei
Pettersson Tea Carolina
Pietiläinen Sonja
Piirainen Emma Sofia
Pirhonen Samuel Harri Hermanni
Pitkänen Mikko Kristian
Pitkänen Pasi Ilmari
Pitkänen Samuli Johannes
Posa Sanna Kaarina
Posti Tommi Samuli
Purola Patrick Tommi
Puukko Laura Sofia
Pynnönen Leo Sakari
Pyykkönen Eero Juhani
Pänkäläinen Mikko Jalmari
Ranki Venla Kirsikka
Rantanen Tiina Josefiina
Riihimäki Timo-Seppo Antero
Ruka Valjon
Runsas Olli Juho Petteri
Ruusunen Laura Pauliina
Räikkönen Samuel Henri Mikael
Räty Lauri Kalle Henrikki
Saarimaa Aliisa Johanna
Saarto Anna Mari
Salmela Joonas Petteri
Salminen Teemu Matti Wiljam
Salonoja Lotta Linnea
Saukkonen Paula Kaisa Marjatta
Savolainen Miro Santeri
Savolainen Sanna-Mari Birgitta
Siberg Thelma-Lydia Tuulikki
Sihvonen Laura Aurora
Silander Marko Mikael
Stenroos Jenna Jessica Elisabeth
Stolpanova Aleksandra
Strömberg Janika Anniina
Sucksdorff Petri Juhani
Tamer Agha Narin Eva
Teerikorpi Jon Emil Taneli
Tetri Wille Erkki Waldemar
Tikka Teemu Matias
Tirola Mikko Oskari
Tissari Miro-Aleksi Mikael
Tuohilampi Teemu Santeri
Tuovinen Emilia Karoliina
Tuovinen Joel Rikhard
Tuuva Anton Johannes
Vapaa Aku Leo Aleksanteri
Vappula Vilma Julia
Vedenpää Janiina Maria
Vierula Sini Maria
Virkamäki Marja Tuulikki
Virkkunen Lauri Juhana
Virolainen Tommi Tapani
Virtanen Lotta Emilia
Wallenius Jenny Emilia
Westman Janni Kaarina Jorintytär

Helsingin normaalilyseo

Aura Lotta Eveliina
Bui Thu Trang
Carlstedt Jaakko Oskari
Eriksson Kasimir Alexander
Eronen Anna Karoliina
Flander Frans-Anton Johan Wilhelm
Grotenfelt Sara Rea Antonia
Hannuksela Otto Akseli
Hartonen Heljä Maria
Holm Alma Aurora
Holopainen Katja Kristiina
Hyrsky Ola Remiel
Hänninen Mikael Olli Aleksanteri
Ignatius Heikki Toivo Johannes
Ikäheimo Maria
Ilola Anni-Maija Tuulia
Immonen Ilari Matias
Isoniemi Joonas Artturi
Jauhiainen Lauri Ilmari
Kattelus Ville Petteri
Kauppila Olli Sakari
Kivijärvi Emmi Maria
Kokkila Lauri Tapani
Kopra Jukka Lauri Johannes
Kouki Sareda Amanda
Kouvalainen Aino Victoria
Kuusela Micael Leonard
Laurila Maiju Inkeri
Lehtinen Pinja Marianne
Lehtonen Linnea Jenny Amélie
Levochkina Svetlana
Lyytikäinen Essi Kristiina
Lyytikäinen Salla Katariina
Makkonen Henri Kristian
Matilainen Katariina Sofia
Mikkola Riia Mari Karoliina
Moilanen Moona Marika
Mäkinen Antti Juhani
Mäkinen Milla Maaria
Mänty Annie Johanna Orvokki
Määttä Hanna Riikka Kristiina
Määttä Markus Aleksi
Naskali Jukka Johannes
Nupponen Antti Petteri
Orola Martin Samuel
Palvas Katariina Terhi Tuulikki
Pedak Karla Maarika
Penttinen Anna Elisa Tuulia
Perkiö Eeva Priita Mirjami
Piilo Sanna Riikka
Puronaho Joel Petter Pietari
Raitanen Leo Otto Abraham
Ratilainen Tomi Petteri
Rintala Anniina Emilia
Ropponen Aino Johanna
Ruikka Ella Ursula
Ruohonen Herbert Franz Hermann
Sainio Pii Annikki Johanna
Saksanen Roosa Marianne
Soisalon-Soininen Esa Eliel
Syrjänen Anna Sophie
Tarkka Julia Sorella
Tek Caner Hermanni
Tuomainen Aino Maria
Tuominen Erica Maria
Uosukainen Otto Tapio
Vanharanta Lauri Veli Juhani
Vannesluoma Hanna Maaria
Visti Ruut Ellinoora
Väänänen Juho Henrikki
Ylikoski Ilona Hilaria
von Koch Heikki Antero

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Aho Aino Mathilda Sofia
Ainetdin Sami Mikael
Anttila Oona Elektra
Blomqvist Philip Edward
Bry Timo Eric Bruno
Devoyon Sebastien André
Eloranta Juho Antero
Fincke Paula Stephanie
Haidara Aicha Elina
Haukkovaara Rosa Aurora
Heilanen Elina Senja-Riina
Hokkanen Matias Mikael
Holopainen Antti Sakari
Kaijanto Mathias Olavi
Kinnunen Vili Arvo Oskari
Kivistö Mikko Matias
Kuhakoski Sanna Annika
Kulovesi Erkki Paul Herman
Kähkönen Erik Anthony
Lahdensuu Lauri Matti Antinpoika
Laiho Marius Aleksanteri
Lassinharju Eeva-Sofia Susanna
Leino Aleksi Mikael
Lähteenmäki Hans Oula Antero
Markkanen Kristiina Ella Astrid
Marttila Sofia Susanna
Mäkinen Mari Susanna
Nurminen Krista
Nurmiranta Valtteri Juhani
Nyyssönen Sophie Jasmine Alexandra
Ollilainen Tia Sara Karoliina
Pesonen Tuukka Joel Valtteri
Pihlajaoja Paula Katariina
Rahnasto Matti Kullervo Laurinpoika
Reponen Laura Anna Elina
Rinne Rami Mikael
Sandell Sofia Marian Eleonoora
Soive Leo Aleksanteri
Suomalainen Osmo Antero
Taponen Heini Suvi Maria
Tuurna Sami Arno Kristian
Väyrynen Krista Ninni Katariina
Yorke Raphaël Åke André

Helsingin yhteislyseon lukio

Aarnio Viivi Vanessa
Andersson Kent Alex Zacharias
Barman Bianca Emilianna
Barwell Heidi Susanna
Eränen Tia Jessika
Haapanen Niko Olavi
Honkanen Johanna Maria
Hyttinen Anna Maria
Härmä Nea Emilia
Juntunen Olli Kalevi
Kajaala Jenny Katariina
Kantola Timo Antero
Karhu Roosa Amanda
Keinänen Kaius Kristian Kalervo
Kiiski Karoliina Helena
Koivisto Ville Pekko Juhani
Kolstela Emma Johanna
Konttinen Tiia Karoliina
Korhonen Jenni Johanna
Korhonen Jenni Miia Maria
Koski Jarri Joonatan
Kuivanen Sten
Kämäräinen Jenna Tiia Pauliina
Lahtinen Päivi Ida Aleksandra
Laiho Satu Karoliina
Laitinen Tuomas Antero Olavi
Le Bang Nhi
Leipäjoki Petri Juhani
Leskinen Sanna Tuulia
Lintunen Mira Kristiina
Markkanen Minna Kristiina
Martinsen Sara Henriikka
Martiskainen Misa Petteri
Miettinen Fanni Emelina
Määttä Miia Emilia
Paavola Mikko Ilmo Oskari
Patrikainen Antti Eemeli
Peltola Saija Irena
Pienkuukka Hanna Maarit
Pukkila Annamaaria Emilia
Ramstedt Nina Annika Maria
Rinta-Panttila Sandra Susanna
Ruotsala Janina Maria
Sariola Benita Janina Christina
Sariola Ville Valtteri
Savolainen Jenna Marjut
Saye Mariam Johanna
Silván Siiri Sanna
Strandberg Juhana Vilhelm
Taipale Samuel Sebastian
Tero Teemu Jukanpoika
Tiirikainen Topi Johannes
Toikka Tia Annika
Toikka Toivo Viljami
Tuttavainen Teea Liisa
Vainikka Elias-Usman Abiodun
Vallius Anton Valtteri
Viitanen Tommi Pietari
Vuorinen Ville Valtteri
Vänttinen Tiia Henniina
Ylhävuori Susanna Elisa
el Kordy Adham

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Aalto Riku Artturi
Byman Henrik Krister
Cantell Heidi Anneli
Degefu Bethel Yeshitila
Forsgård Charlotte Maria
Greis Lauri-Pekka Tapio
Hunnakko Jenni Kaarina
Huttunen Janette Karoliina
Hyrkkänen Linda Hanne Maria
Hölsä Eevi Katri Henriikka
Höytiä Henri Matias Aleksander
Iskanius Jenny Ulrika
Isotalo Veikko Eino Juhani
Jarolf Daniel Alexander
Jarrett Henri Matias
Kaikkonen Laura Maria
Kaivola Karri Kasperi
Kallio Jaakko Kaj Olavi
Kallio Pauliina Susanna
Kartano Linda Elisa
Karttunen Krista Carita
Keinänen Atte Nikolai
Keränen Rosa Marie
Kiiski Tomi Samuli
Konttinen Outi Anniina
Kontula Joona Antti Oskari
Koskelainen Sini Maria
Kotilainen Anton Elmeri
Kukkola Ville Valtteri
Kylliäinen Matias Mikael
Laaksonen Sinikka Maria
Laine Elina Anneli
Laksela Paula Maria
Lappalainen Joel Emil
Lemponen Anu Maaria
Linko Eira Margareta
Lintula Riku Petteri
Loisamo Oskar Anton Juhana
Luukkonen Maria Katariina
Meriluoto Teemu Petteri
Metsänen Niilo Iivari
Miettinen Emma Iida Maria
Myllyaho Lalli Santeri
Mäenpää Reko Mikael
Nastolin Pinja Maria
Nermes Anna Julia
Niemenoja Oskar Mikael
Niiva Meri Emilia
Norkola Joona Valtteri
Oikarinen Pauliina Maria
Oksanen Pihla Maria
Oksanen Pinja Marjukka
Parkkinen Samuli Matti
Patomäki Sofia Marjatta
Pelkonen Aino Helvi Esteri
Pellja Carol
Pietikäinen Otso Pellervo
Pihlajamaa Eerikki Olavi Ollinpoika
Poptani Sarita Charmaine
Puska Eeva-Maria Anneli
Päällysaho Miika Matias
Raiskila Siiri Inkeri
Rantala Miina Melina
Rausku Nea Marikki
Ruskomaa Aino Maaria
Saarela Evelina Luna Elisabeth
Saari Titta Marika
Salo Riikka Hannele
Sarsa Hanna Katriina
Satomaa Tiia Tuulia
Saukkonen Anna
Saviniemi Anni Tuulikki
Schenk Kati Johanna
Strandberg Jani Mikael
Suomenrinne-Nordvik Anna Eirin
Suuntala Maria Aino Inkeri
Suutela Maria Veera Anneli
Tamminen Samu Henrik
Tenhunen Antti Samuli
Tikkanen Jouni Ilpo Eelis
Tirronen Saara Emilia
Toivanen Jason Ron Sebastian
Tuominen Iira Anna-Maija
Turunen Tiia Anita
Urbanski Andreas Marcin
Värri Emmi Kerttu Helena

Herttoniemen yhteiskoulun lukio

Bruun Otto Julius Henrik
Efrat Maya Miriam
Eurajoki Outi Loviisa
Haase Julia Sophie
Haikarainen Sauli Aleksanteri
Heiskanen Riia Johanna
Herka Jyri Samuli
Holopainen Sonja Susanna
Hovi Lauri Sebastian
Hyttinen Vivi Anne Marie
Hyvärinen Ville Aleksi
Högman Sini Maria
Immonen Mikko Johannes
Ingman Joona Santeri
Isotalo Jarmo Sakari
Järvinen Camilla Karoliina
Kallio Krista Johanna
Kare Ninni Kristiina
Katajainen Mikko Aarne Juhani
Keravuori Mikko Johannes
Khademi Zahra
Kiiskinen Meeri Johanna Maria
Kilpeläinen Antti Tapio
Kimasheva Olga
Koistinen Niko Markus
Korhonen Anjuli Elina
Kultamaa Veikko Kalle Aukusti
Kurki Santeri Joonatan
Kuusimäki Sami Kalle Kristian
Kärnä Jenna Emilia
Laakso Janne Kalervo
Laine Paula Karoliina
Lamppu Aleksandr
Lehtonen Petra-Maria
Lehtonen Riikka Paula Annika
Leminen Henna Maria
Liimatta Arttu Juhana
Lindgren Ingrid Elisabeth
Mahr Leena Kaarina
Maijala Matilda Maria
Marjander Harry Matias Oskari
Milonoff Sanni Maria
Muhonen Lauri Santeri
Nenonen Mikael Johannes
Orden Nicklas Lauri Kristian
Ottosson Essi Helena
Paavonkallio Juho-Pekka
Paukku Riku Samuli Antero
Perho Patrick Sebastian
Pesonen Saara Mikaela
Pihlman Henriitta Kristiina
Pitkänen Nina Katariina
Potrykus Eric Aksel
Puuska Emilia Saara Maria
Rajala Liisa Lyydia
Rantalankila Minna Maria
Riila Janika Kristiina
Rotko Roosa Ramona
Rouvinen Mira Anneli
Ruokolainen Jonna Janniina
Ryyppö Karoliina Emma Julia
Saariaho Matti Juhani
Saarni Ida Maria
Salomaa Vera Maria
Santala Saga-Sofia Hedvig
Seppänen Siiri Matilda
Siika-aho Eeva Helena
Silvonen Janne Oskari Johannes
Sipponen Sami Petteri
Soikkeli Eero Juhana
Suomela Elina Anni Katriina
Talvela Eero Martti Elias
Tervo Jaakko Juhani
Tikkanen Anne Elina
Uusimaa Lilli Terhi Katariina
Uusimaa Riku Oskari
Vaine Jenna Mari-Anna
Viilo Tuomas Tapio
Virkamäki Henri Taneli
Vähäaho Miia Emilia
Åkerlund Markus Sebastian

Itäkeskuksen lukio

Ailio Lumia Kristiina
Airaksinen Essi Emilia
Alanen Annina Emilia
Andersson Kati Anneli
Annaniemi Hertta Inkeri
Anttila Anna Maria
Aro Jarel Henry-Oskari
Auvinen Ville Santeri
Boddy Christopher David
Bravo Ayora Carlos Vicente
Cioletti Gian-Miro
Edelberg Jony Juhani Alexander
Edevbaro Josephine Nosayaba
Erola Toni Matti
Granbom Joni Jaakko Valdemar
Gray Kitty Sue Hannele
Grönholm Sanna Minna
Heikkilä Anni Martina
Helander Jere Juhani
Honkanen Timo Sampo Johannes
Hyvärinen Jenni Emilia
Häkkinen Meri Eerika
Ikonen Tomi Tapani
Jokinen Krista Janina
Jokinen Olli Johannes
Junnila Jenni Emilia
Juntunen Iiris Annika
Jääskeläinen Aapo Akseli
Karinen Eeva-Riikka
Karlsson Otto Mikael
Kasemaa Airi
Kielosto Mari Paula Muriel
Kilkki Elmo Antero
Kokko Veera Ulriikka
Koponen Laura Kaarina
Korpela Tatu Samuli
Kuoppala Jenni Katariina
Kursi Lauri Matti Johannes
Kytömäki Laura Annika
Laine Tiia Karoliina
Lanu Emilia Amanda
Laurento Anssi Tapani
Liimatta Pauliina Marita
Lindgren Linda Tania
Lindroos Jeanna Kristina
Lintunen Iiro Juhani
Malin Janne Juhani
Manni Jerry Valtter
Mattila Ruusu Linnéa
Mihlin Natalia Anastasia Ruth
Moberg Jasmine Noora Nathalie
Monakov Ivan
Muhonen Dan Nikola
Muhumed Idil Abdi
Mustafa Jalia
Mutku Kasperi Raine Ilari
Nallikari Virpi Elina
Nesa Aksirun
Nieminen Maria Emilia
Nuevo Sandra Marina
Nurmi Katja Katariina
Nurminen Hanna Kaisa
Oksanen Jonna Juulia
Osazee Ovbokhan Omokheyeke
Paavola Netta Karoliina
Pajakoski Tiina Maria
Pakola Leo Juho Edvard
Palokas Jenni Maria Inkeri
Palomäki Jukka Riku Santeri
Partanen Antti Ilmari
Piukkula Maija Irene
Puroila Elsa Eveliina
Räsänen Sanna Maarit
Röös Kristiina
Saali Maija Reetta
Saarikoski Kristo Aarni
Salho Mira Reetta Johanna
Santala Tuuli Talvikki
Saras Niklas Alexander
Savolainen Javier Aleksi
Shamaa Asaf
Sharma Kusum
Simola Antti Juhani Ismonpoika
Smith Janita Odinah
Sormunen Tiia Marika Hannele
Sorsa Anna Kristiina
Suomalainen Janne Eerik
Surakka Pinja Tuulia
Taavitsainen Timo Petteri
Toivonen Susanne Marttiina
Toivonen Tanja Aniina Vivian
Tuominen Teemu-Pekka Tapio
Tuorila Eero Allan
Turunen Saara Margareeta
Tverin Kristina Mikaela
Vainikka Jesse Ilari
Vainio Susanna Sini Merita
Veijola Nina Marianne
Vilkman Tiia Kristiina
Villanueva Velasquez Gianfranco Antonio
Väisänen Teemu Tapani
Välikangas Sofia Amanda
Zwiers Harry Auke Richard

Kallion lukio

Aaltonen Annina Linnea
Ahjokannas Mari Kristiina
Ahlroth Jonna Heidi Annina
Aho Petra Tuuli Helena
Ahonen Samuli Petteri
Alanko Jenny Eveliina
Alapoti Joonas Aaro Oskari
Alarto Aura Valpuri
Borchers Essi Aleksandra
Fahler Anni Lyydia
Goldhorn Saara Miriam
Gustavsson Elsa Melina
Haapasaari Annastina Elisabeth
Haataja Bigga Hendriikka
Hahkala Rosa Emilia
Hedman Heta Anni Elina
Heinänen Pauliina Anna Elina
Helenius Roosa Maija Emilia
Helin Katariina Maria Johanna
Helminen Elsa-Maija Matilda
Hiltunen Aino Maria
Hinkkanen Niina Emilia
Honkala Noora Katariina
Huuskonen Kristiina Inna Maarit
Hämäläinen Jasmina Sofia
Hämäläinen Miro Aleksei
Isoniemi Anna Liisa
Juhas Suvi Maria
Jussila Osvath Johanna Andrea
Jylhä Maria Inkeri
Jäppinen Eetu Valtteri
Kallio Inkeri Sofia
Kari Carita Pauliina
Kari Roosa Jemina
Karvonen Essi Aino Kaarina
Kaskinen Elias Matti Kalervo
Kasper Riikka Susanna
Kautsalo Saimi Elina
Kihlström Siiri Maria
Kivelä Viivi Vilhelmiina
Koistinen Janniina Eveliina
Koistinen Kiia Karoliina
Kokko Claudia Maria
Kopsala Veera Maria Aleksiina
Korhonen Tatu Eetu Juhani
Kostiainen Mila April Anniina
Kuikka Pihla Maaria
Kuoppamaa Teemu Veli-Matias
Kurppa Lilja-Maaria
Kuuskoski Kaisla Katariina
Kämäri Saara Leena
Laasonen Anniina Greta Sofia
Lahti Katri Marketta
Lamppu Sandra Iina Maaretta
Lassila Anniina Maria
Latvala Laura Auroora
Lehdes Mikael Christian
Lehtonen Aino Johanna
Lehtonen Anni Maarit
Lehvävirta Hertta Sinikka
Leino Janette Helena Pauliina
Leivo Minni Vilhelmiina
Liimatainen Lotta Mari
Lilja Verneri Jyrki Juhani
Lipsanen Henna Heidi-Maaria
Louhivaara Ilona Erika
Louhivuori Emma Irene
Luoma Anna-Sofia
Lötjönen Milja Maiju Ilona
Makkonen Mia Hannele
Mattila Alli Madelaine
Melin Marianna Camilla
Mikkola Elina Katariina
Muhonen Ida Aleksandra
Mäkelä Anni Elina
Mäkelä Maria Veronika
Mäkipää Säde Katariina
Määttä Elina Riikka
Nieminen Iina Anna Elina
Nikkilä Veera Anastasia
Nikolov Sarah Aleksandra
Niva Joeli Erik
Nivaro Lumi Elisabet
Nyberg Mikael Petteri
Ohela Julia Anna Maria
Pakanen Sanni Jasmiina
Parviainen Heli Susanna
Penttilä Maria Sofia
Poutiainen Tuulia Matilda
Pylkkö Eeva Milja Maria
Rintanen Suvi Maria
Räikkönen Jenni Kristiina
Räsänen Roosa Sofia
Saarinen Johanna Kristiina
Sarparanta Tuomas Henrik
Schaffter Juha Markus
Shikeben Rami Alexander
Snellman Joonas Benjamin
Sormunen Anne-Maria Emilia
Still Taru Linda Angelica
Svirina Irina
Sydänmaanlakka Ira Maria
Söderholm Sofia Anna Elisa
Teivonen Lauri Iivari Johannes
Toivo Taru Iris Wilhelmiina
Tuomala Etna Reeta Eleonoora
Tuomela Maria Eveliina
Tuovila Aino Eveliina
Uusitalo Jonna Maaria
Uuskoski Heidi Viveka
Vantola Vilma Jasmiina
Varilo Vilma Anna Elisa
Vuopio Annina Eveliina
Weckström Karin Linnea
Willamo Feniks Johannes
Ylikoski Susanna Emilia
Åfeldt Iida Emilia

Kulosaaren yhteiskoulu

Aaltonen Jerry Matias
Abramenkov Valentin
Baills Tiphanie Jeanine Danielle
Begley Jonathan Kristofer
Cousins Thomas Martin John
Do Thi Thien Thuy
Haukkala Eemi Alfred
Helin Minja Kristiina
Huovio Matleena Mirjam
Hyytiä Julia Kristiina
Jay Nathan Victor
Järvensivu Roni Juhani
Konttinen Kiia Kristiina Josianne
Krouglov Veera Katariina
Kumpulainen Rose-Marie Kristiina
Kuusniemi Silva Vivian
Launonen Kia Katariina
Leinonen Juho Pekka Olavi
Leskinen Vesa Ensio
Linkoheimo Kaisa Eveliina
Malinen Miika Markonpoika
Mozheiko Sergei
Needelman Ona Sofia
Nieminen Marika Tuulia
Pajari Juhana Benjamin
Pakarinen Annika Karoliina
Palomäki Rene Sebastian
Pekkola Janne Jalmari
Pihkoluoma Pekka Sakari
Ponsi Julio Roberto
Päivänsalo Roosa Aliisa
Pöntinen Henrikki Benjamin
Racero Saarnisuo Daniel
Raussi Tytti Maria
Rissanen Nenna Susanna
Räsänen Alf Antero
Saikkonen Alisa Elviira
Salmenkari Francesca Natasha Elisabeth
Salo Noora Karoliina
Salomaa Sanna Johanna
Salovaara Nina Carolina
Sandstedt Salli Esteri Ristontytär
Seppänen Eelis Akseli
Tyrisevä Kaisa Marianna
Vanttaja Tilja Leea Teresa
Virtamo Mikko Jalmari
de Paola Lili Nadia Andrea

Lauttasaaren yhteiskoulu

Alakari Mikael Walter
Andström Oskari Andreas
Behm Johanna Julia
Brummer Henrik Erkki Juhana
Dahl Ilkka Mikael
Hassinen Mikael Kalevi
Heikari Lassi Hannes
Heinikoski Suvi Orvokki
Hoviniemi Elli Linda Vilhelmiina
Huotari Henje Aleksandra
Jokela Iiro Verneri
Jokiniemi Rosa Mari Aleksandra
Jukola Mira Marina
Junnola Tuomas Antero
Karjalainen Tuomas Matti Joonatan
Karttunen Isa Sarlotta
Kilander Jarno Juhani
Koivisto Lilli Elisa
Koskimäki Liisa Henriikka
Kruus Lauri Pietari
Kuitunen Sami Erkki Juhani
Kurvinen Kaarlo Johannes
Kölsä Ramnus Arthur
Laakkonen Tuomas Aleksi
Laakso Henriikka Meeri Marketta
Laherma Marianna Heikintytär
Lallukka Aino Sofia
Laurila Nita Marie Kristiina
Lehtinen Jasmin Mikaela
Lehtonen Viljami Simo Johannes
Linna Henrik Antti Ilmari
Mattila Laura Kristiina
Mellin Jenni Irene
Mustalahti Antti Tapani
Muuronen Mikko Matias
Naukkarinen Camilla Josefina
Nenonen Emmi Marika
Niemi Jyrki Erik Antero
Nisula Ella Noora
Nuorala Joonas Aleksi
Nykänen Peppi Saana Maria
Ovaska Elina Maria
Palmujoki Maija Anneli
Perttilä Ville Mikael
Pesola Julia Katariina
Pomell Kristina Antonia
Poraharju Jenna Susa Kaarina
Poukka Lauri Mikael
Rantanen Oona Kirsikka
Relander Peik Wilhelm Peter
Rimmi Julia Alexsandra
Rindell Mia Katarina
Ritvonen Kai Juhani
Saastamoinen Jere Juhani Hemminki
Salakka Anna Maria
Saraste Sami Esko Johannes
Snell Mia Katariina
Suortti Johanna Elisabeth
Söderström Joel Kristoffer
Tikanoja Justus Tapani
Utti Laura Mikaela
Valli Dan Kristian
Vilkka Lotta Emilia Karoliina
Villodas Palpa Carlos Daniel
Vilonen Iiro Ilmari Valtteri
Visa Emilia Josefiina
Wadén Jon Mikael
Walden Mikko Ilmari
Ylhäinen Henri Oskari

Länsi-Helsingin lukio

Aalto Timo Veikko Johannes
Airaksinen Nikolas Emil Topias
Andersson Kira Maria
Axelsson Mikko Emil
Brunila Julia Aune Susanna
Candela Antonio Mario Eugenio
Eerikäinen Lasse Aleksi
Eerikäinen Rasmus Santeri
Eriksson Nina Sofia
Eriksson Nora Anna Katarina
Eskelinen Vilma Karoliina
Fagerström Jon Erik
Forsman Joona Antero
Gesterberg Heidi Harriet
Haaga Wilma Maria
Haakanen Nina Marianne
Halme Sandra Tuulia Aurora
Hanana Sandra Zhor
Harju Sara Anna Katariina
Hasanen Joni Andreas Mikael
Haussalo Laura Johanna
Havola Waltteri Akseli
Heilala Henri Peter Kristian
Heiskanen Sanni Sofia
Hermansson Noora-Sofia Elisabeth
Hietala Ida Pinja Pauliina
Holmborg Ralf Thorsten Leonard
Huhta Jenna Pauliina
Huolman Riina Elise
Hyttinen Henry Olavi
Hyttinen Pinja Pauliina
Hämäläinen Roosamari Anneli
Härkönen Hanna Pauliina
Ikävalko Jenna-Maaria Sarita
Inberg Henrik Christian
Jalonen Tuula Helena
Järvenmäki Raine Samuel
Järvisalo Joonas Riku Petteri
Kakkuri Lauri Tapio
Kamaja Viljami Teo Sebastian
Karhu Susanna Essi
Karras Orestis
Kasurinen Timo Olavi
Kekkonen Joonas Christian
Kinnari Kiia Kristiina
Kivekäs Nea Maaret
Klinga Annika
Koivisto Jaakko Veikko Viljami
Komi Kaisa Johanna
Korpipää Essi Inna Rosanna
Korsbäck Rosanne Linnea Eleisa
Kumpulainen Joanna Katariina
Kuorikoski Petteri Eino Johannes
Kylämaa Jaro Antonio Cristofer
Kähkönen Tytti Tuulia
Lahti Anna-Maija
Lahti Elina Maria
Lahti-Nuuttila Niilo Vihtori
Laine Rami Petteri
Laitinen Miia Mari
Lanni Johanna Kristiina
Lappalainen Jannica Elisabeth
Lauriala Aleksi Samuel
Lavikkala Pulmu Stiina
Lehtonen Alexander
Lehtonen Sini Juulia
Levänen Jesse Santeri Arvid
Liimatta Laura Johanna
Linninen Janika Mikaela
Loponen Tiia Hannele
Luukkonen Jenni Sinikka
Lähdeaho Vili Petteri
Löfberg Janne Erkki Antero
Maijanen Verne Sebastian
Malila Janne Eino Henrikki
Malvinen Ronja Maria
Metsovaara Sanna Marjaana
Mikkonen Ville Albert
Missonen Reetta Maria Annikki
Muhonen Johanna Karoliina
Murto Elena Annikki
Mutanen Ilmari Johannes
Myllymäki Heini Margit
Mäkelä Kenny Hilari Samuli
Mäkelä Markus Petteri
Naukkarinen Ville Henrik
Nieminen Jenni Johanna
Nummela Irina Jing
Numminen Ella Amanda
Nurmi Juho Tuomaanpoika
Nurminen Jussi Niklas
Ohvo Juha-Matti
Pajukallio Mikko Ilmari
Pajuoja Lauri Otto Johannes
Palmgren Saana Orvokki
Palokangas Susanna Anne-Maija
Parvamo Mikael Aleksi
Parviainen Teemu Matias
Pessala Samuli Johan
Pietarinen Saara Annika
Pitkänen Vilma-Juulia
Puska Sari Hannele
Puurtinen Ringo Valtteri
Qvist Petra Anna-Maaria
Rahkola Anna Katariina
Rainos Anthony Erik Nikolai
Rajala Pauliina Tuulia
Rastas Hannamari Henriikka
Rein Antti Ilmari
Rimpi Olga Eleonora
Risku Aku Sakari Timonpoika
Rissanen Roope Antton
Ristiluoma Kiira Karliina
Ristimäki Suvi Pauliina
Räikkä Alisa Josefiina
Saarholm Julia Josefiina
Saarinen Elina Annimari
Salo Samuli Matias Einar
Savolainen Minka Tuulia
Seppälä Toni Juhani
Sinisalo Erkki Markus Aleksanteri
Strang Tuija Marika
Suvanto Miranda Sinna Tuulia
Söderqvist Katri Marita Helena
Tammi Viivi Matilda
Tiivola Helena Anna Maaria
Toivanen Justus Verneri
Toivonen Ari-Matti
Torppala Valtteri Mikael
Torres Gomez Daniel
Tuohino Iida Josefiina
Tuominen Ella Anniina
Ujainen Laura Anneli
Ukkola Juha Matti
Vainio Jarno Elias
Vaitoja Susanna Maaria
Valkama Sari Maarit
Vartiainen Ville Petteri
Vetoniemi Ida Maria
Virtanen Aarni Ilmari
Väisänen Manja Amanda
Väkiparta Samuli Ensio
Wager Walter Veli Oskari
Widell Rasmus Joakim
Wik Patrik Samuel
Åberg Sonja Helena Sofia
Österman Marianne Tuuli Jasmin

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Alasuvanto Jaakko Jalmari
Asiala Aleksi Vilhelm
Beek Gether
Belet Aylin
Bogdanoff Teemu Ilmari Johannes
Enroth Juhani Aleksi
Grönvall Max Anton
Haapaniemi Sasu Valtteri Kalervo
Helvola Hanna Karoliina
Hirviniemi Olli Pekka Sakari
Hokkinen Juha Aleksi
Ihalainen Valtteri Tapio
Ikäheimo Konsta Otto-Pekka
Jantunen Elina Meri Henriikka
Juntunen Viliina Reetta Loviisa
Juutela Reetta Maaria
Juvonen Marko Jonathan
Kaikkonen Antti Josef Ilmari
Kaljunen Juho Henrikki
Kannisto Maria Susanna
Karalahti Keni Arto Kalervo
Karell Jasmin Elisabeth
Kaskela Amanda Isabella
Kavanen Christian Johannes Tuomas
Kemppainen Patrick Martin
Keus Jasper Fredrik
Kinnunen Jutta Jasmin
Komsi Jere Jesperi
Kontiola Valtteri Petteri
Korhonen Christa-Jemina Josefiina
Koskela Anna Seija Helena
Kosloff Marjaana Katarine
Kotoaro Joonas Eetu Ilmari
Kuoppala Lauri Juho Mikael
Kuusisto Veera Camilla
Kääriäinen Jenna Janika
Laine Heidi Mia Emilia
Laine Joona Pauli Samuel
Lauttaanaho Emilia Margareta
Lehikoinen Aaro Jaason Ponteva
Lehto Tuuli Kaisla
Lindberg Roope Veikko Waldemar
Ma Tu Anh
Maula Anttoni Iivari
Mosorin Olli Elmeri
Mäkelä Ville Valtteri
Nevalainen Jukka Antero
Niva Henri Aksel
Nummelin Joel Ollinpoika
Nylund Jenni Ilona
Pennanen Okko Ilpo Matias
Pitkänen Fanni Kaisa Mymmeli
Pohjolainen Arto Urho Tapio
Rantanen Tuomas Aleksi
Rauhamaa Johannes Ilmari
Raussi Leevi Tapani
Rautio Emmi Karoliina
Repo Anita Karoliina
Ruskola Kalle Erik
Ruskola Kasper Henrik
Rämö Olli Ville Valtteri
Salko Heikki Edvard
Salmenoja Sanni Emilia Justiina
Salo Tero Antero
Scamans Sophie Vellamo Maria
Sipari Atte Mikko Tapio
Suomalainen Sakke Samuli
Syrjälä Jonne Ilkka Johannes
Takala Niklas Selim Sebastian
Tarvainen Milla Mariia
Tenuta Barbara
Tervilä Julius Kasperi
Tolonen Arttu Oskari
Torsti Leo Johannes
Tulppo Johanna Emilia
Tuohinto Mia Camilla Jasmina
Tynkkynen Tuomas Martti
Vanne Sampo Ilmari
Vartia Nikke Johannes
Vidovic Mauri Antero
Virtanen Eino Otto Kalevi
Väisänen Jenni Karoliina
Zitting Aleksi Johannes
Översti Mikko Rikhard

Munkkiniemen yhteiskoulun lukio

Aalto-Setälä Jesse Moritz
Aarnivuo Susanna-Maria
Aartoaho Eero Kalevi Antero
Ahlfors Sonja Milina
Ahokas Noora Annika
Angervuori Olli Markus Kalevi
Aro Joni Antton
Assmann Mikael Otto Dietrich
Aulio Emili Katerina
Bedretdin Ferhan
Bergroth Ona Maria
Bidel Kamran
Castrén Tatu Antti
Enlund Jesper Joakim
Eriksson Krista Maria
Fontell Joonas Erkki Aleksi
Forsbom Julia Josefina
Haapasalmi Janika Daniela
Haapasalo Laura Maria
Haikonen Kaarlo Nyyrikki
Hakkarainen Kaarlo Otto Ilmari
Heiska Roosa Katariina
Heusala Katri Elina
Hoffrén Ronja Yalisa
Hokkanen Jenny Maria
Holman Anthon Kristian Eugene
Hukka Viivi Sofia
Hyryläinen Mikael Asko
Hämäläinen Eveliina Jessika
Hämäläinen Risto Juhani
Hänninen Daniel
Jokinen Eero Aleksi
Juusti Jussi Sakari
Jäntti Jyri Julius
Järvinen Jenni Juulia
Järvinen Jenny Karoliina
Kare Lauri Rafael
Karjalainen Matti Jaakko Juhani
Karpov Anneka Katariina
Karttunen Anna Katariina
Kekki Joonas Viljami
Kekkonen Karel Juho Tapani
Kekkonen Kirsi Elina
Kenttä Aapo Tapio
Kervinen Mikko Jarmo Joosua
Koivu Emil Joonatan
Kokkonen Joakim Ari Mikael
Korhonen Iiris Karoliina
Korja Joel-Mikael Johannes
Korjula Atte Pekka
Korppoo Annakarin Sofia
Koskinen Juhani Kalle
Kullaa Hilla Johanna
Kuusanmäki Hanna Elina
Kuusanmäki Lauri Tapani
Kuutti Krista Maria
Kylmänen Elina Terttu Maria
Laakso Tytti Maria
Lahdenranta Leena Kaisa
Lamberg Kristina
Lehtomäki Sara Anna Maria
Lehtonen Aki Johannes
Lehtonen Hanna Pauliina
Lindqvist Tom Henrik
Lindroos Katerine Daniela
Lindsberg Peter Veikko Joonas
Lohva Essi Maria
Luck Krista Anna
Länsimäki Mika Matias Valter
Metso Lauri Juhani
Moisio Vili Markus
Muoniovaara Mari
Nevanlinna Viivi Elisa
Niemistö Essi Sofia
Niemistö Katja Maria
Niitamo Jasmiina Alexandra
Nikola Nina Kristiina
Nisén Niklas Petteri
Nummenpalo Niko Henrik Waltteri
Numminen Laura Annika
Nurmilaukas Meri Tuulia
Oinas Roosa Maija
Ojala Hannes Juhani
Paakkanen Samuel Leo Henrik
Paasiniemi Markus Daniel
Palanterä Mikko Urpo Tapani
Peho Carla Micaela
Peltonen Samuli Antton
Peltoniemi Pipsa Lotta
Pietilä Marissa Anastasia Anneli
Pohjalainen Mikko Olavi
Putti Joonas Elmeri
Pätsi Anni Katariina
Ranta Anton Iisakki
Rantapere Robert Juhana
Rantasalo Ilkka Ilkay Paavo
Rautiainen Anni Susanna
Rechardt Robin Mikael
Rinnevuori Laura Ida Wilhelmina
Roine Vilma Juliska
Rossi Taru Johanna
Räty Mimosa Nicolette
Saarinen Juho Vihtori
Saarto Max Emil
Sahlgren Elina Sigrid
Salminen Karoliina Suvi Maria
Salokannel Meri Maaria
Salonoja Saara Elina
Sandelin Marianne Helena
Seppälä Atte Heikki Juhani
Simmelvuo Mia Johanna
Simpura Lyyra Vanamo
Sintonen Meri Terttu
Sirkkiä Maarit Kristiina
Strömberg Alexander Lars Jonathan
Sutter Adeline Helena
Söderholm Michaela Rita Carina
Söderholm Michaela Susanna
Tikka Niilo Aleksi
Tikka Tiina Pauliina
Tikkanen Hanne-Mari Elina
Timmer Mathilda Dorothea
Tulonen Katri Alli Maria
Turppo Aku Petteri
Turunen Mandi Peppiina
Vaajoensuu Petra Susanna
Vahtera Laura Elina
Valkia Kaisa Marjukka
Vehmas Caro Jasmin Andrea
Virtanen Pyry Unto Einari
Visuri Ora Oliver
Wahlberg Matilda Helena
Waitinen Sini Iris Amanda
Wilen Jenni Juulianna
Wilenius Lauri Elias
Österholm Max Oscar Alexander

Mäkelänrinteen lukio

Aaltonen Milla Elina
Aaltonen Roosa Katariina
Aapio Aki Daniel
Alastalo Eeva Annika
Alastalo Heidi Johanna
Alatalo Leo Edgar
Aura Aino Olga Maria
Aurén Uula Matti Aleksi
Balatkhanov Vadoud
Berg Jenny Reija
Brooke Daniel Oskar
Dolk Julius Leo Ilmari
Eerikinharju Zacharias Risto
Elonen Jasmin Annika
Haapasalo Lauri Matias
Haatainen Hanna-Kaisa Eveliina
Hakala Niko Roni Mikael
Hakanen Leo Hermanni
Hannonen Juuli Helena
Hartman Miikka Samuel
Hassi Eero Arttu
Haukkovaara Rita Tiia Maria
Haura Milla Anna Maria
Heikkinen Eevi Anni Orvokki
Heimonen Anna-Sofia
Heinikoski Joel Sasu Joakim
Heino Ville Tapani
Heinonen Eemeli Johan Kristian
Hellman Timi Erik
Hietaniemi Aleksandra Katriina
Hietapakka Diana Christina
Hietikko Pauli Johannes
Holmberg Kalle Juhani
Honkanen Tony Sakari
Honkimaa Antti Viljami
Hopsu Hanni Anniina
Huhtakangas Olli Juho Mikael
Hujanen Vili Albert
Huovinen Konsta Heikki Johannes
Jaakola Meri Anna Maria
Jenke Joonas Ilmari
Juhola Laura Helena
Jäntti Sara Anu Tuulikki
Järvinen Roosa Emilia
Kaartinen Elja Anttoni
Kaartinen Heidi Maria
Kaasinen Aaro Heikki
Kailari Villemikko Olavi
Kaipainen Mari Anneli
Kantelinen Paula Hannele
Kantola Roope Joonatan
Karjalainen Heidi Annika
Katainen Petra Maria
Kaurissaari Noora Karoliina
Ketomäki Anssi Tapio
Kilpinen Maria Susanna
Kivistö Tommi Petteri
Koivunen Tommi Matias Olavi
Koskelainen Veera Eleonoora
Kröger Anni Kaisa
Kuivanen Iiris Sofia
Kuivanen Sanni Emilia
Kunnas Jere Jaakko
Kupiainen Netta Christina
Kuronen Jenna Maria
Köykkä Jasmin Sofia Emilia
Laaksonen Marinella Kirsikka
Laalo Jani Matias
Laamanen Otto-Eemeli Arinpoika
Laatunen Iira Talvikki
Lahtinen Alexander
Laine Susanna Maria
Lakaniemi Niko Petteri
Lambin Daniela Mona
Lampinen Kristiina Varpu-Talvikki
Lanu Minna Johanna
Lassila Henri Anton Ilmari
Latvala Moona Christa
Latvala Ninja Daniela
Laukkanen Meeri Anna Katariina
Laukkarinen Jesse Juhani
Lehtinen Mikko Johannes
Lehtovirta Suvituuli Mikaela Karoliina
Leskinen Antti-Pekka Eemeli
Linden Christa Laura Evelina
Lindfors Emil August
Liukkonen Sonja Sorenza
Lostedt Jemina Ida Anneli
Lönn Katariina Maria
Mac Keith Ada Eleonoora Ottilia
Markkanen Laura Eveliina
Marko Erlis
Melander Markus Kari Oskari
Mentunen Mikko Juhani
Miettinen Nina Katariina
Minkkinen Sanna Helmiina
Miskala Laura Maria
Muje Elmeri Johannes
Naderahmadi Rahim
Niemi Rita Marlene
Nuorti Viivi Kristiina
Nätkynmäki Iida Maaria
Ojala Maria Katariina
Oksaharju Juulia Maria Josefiina
Oksanen Anssi Johannes
Olsoni Miro Tapio
Otronen Atte Pekka Juhani
Pajunen Sara Roosa Maaria
Palotie Nico Joonas Eemeli
Parkkonen Vilma Joanna
Perttilä Juuso Tuomas
Pitkänen Essi Linnea
Pitkänen Tuomas Antti Elias
Pitzen Sofia Anna Maria
Pohjalainen Johanna Pauliina
Priha Aliisa Alevtina
Puhakka Peter Johannes
Pulli Isa-Helena Maria
Purosalo Jaana Milla Julia
Pärssinen Janniina Maria
Pöyry Henni Matilda
Rahikainen Jere Teemu Taneli
Rajatammi Pyry Petteri Matias
Rautio Niko Antero
Repo Rosa Anniina
Rinta-Filppula Ella Maria
Rolig Emma Maria Anastasia
Rrahmani Suada
Ryöppy Selja Annikki
Räntilä Aapo Aleksi
Räsänen Nea Johanna
Röysky Terhi Eveliina
Saksanen Sarita Jasmin
Sallanko Mira Annika
Savikurki Taina Marja Tatjana
Seeve Teemu Sakari
Segersvärd Tiia Kristiina
Seppälä Otso Aleksi Herbert
Sillanmäki Wilma-Lotta Matilda
Sillanpää Jussi Eerik
Simula Eeva-Maria Katriina
Sivula Iiro Johannes
Soine Samuli Petrinpoika
Spiridovitsh Laura Maria
Suo-Yrjö Timo Mikael
Suominen Miika Markus
Taskula Teemu Taneli
Tervo Meeri Marja Alice
Toiviainen Linnea Essi
Tuohilampi Jessika Aleksandra
Tuohimaa Frans Ville Matias
Tuokko Tuuli-Maria Katriina
Tykkyläinen Joel Heikki
Tähtinen Suvi-Pilvi Maria
Vastavuo Milla-Mari
Vihavainen Ville Oskari Antinpoika
Virkkala Maija Kaisa
Yliniemi Henriikka Eveliina

Oulunkylän yhteiskoulu

Ahlberg Ella Maria
Akselinmäki Oskari Aleksi Emil
Asumus Annika Mirjam
Cajanus Antti Samuli
Crawford Teija Lindsay
Grönlund Daniel Mikael Gideon
Gylling Gintaré
Halkola Karoliina Eerika
Hapuli Hanna-Maria Elisabet
Harjula Henrik Mikael
Heikkola Topi-Matti
Henttonen Sari Susanna
Hilska Kaisu Kyllikki
Hirvimäki Iiro Valtteri
Hurskainen Ira Elina
Hynninen Joel Robert
Hyvärinen Roope Juhani
Hämäläinen Lauri Mikko Oskari
Ihalainen Antti Armas
Ikonen Paula Susanna
Ilkka Amanda Anniina
Isohanni Pauliina Emilia
Jaatela Julia Henriikka
Jokinen Jaakko Johannes Jyrinpoika
Kajaluoto Valtteri Antti Ville
Kantola Viola Sisko
Kellokumpu Venla Maria
Kemppainen Jasmin Rebekka
Ketola Markus Oskari
Kettunen Krista Emilia
Kiukas Elina Eva Maria
Kivikoski Mikko Juhani
Kivioja Aleksi Valtteri
Koivulehto Iiris Aurora
Koivumäki Tiina Tuulia
Kontuniemi Anna Aurora
Kuosmanen Miikka Juhani
Kärkinen Ella Maria
Kärnä Pauli Anselmi
Laalo Mika Tapani
Laitinen Anni Tuulia
Lehikoinen Joonas Pauli Juhani
Lehto Lotten Mirjam
Lehtola Akseli Olavi
Lehtonen Jenna Satu Johanna
Lemmetty Laura Maaria
Leppänen Ella Mari Milana
Leppänen Jonna Maria
Lindholm Simo Waltteri
Lindström Antti Olavi
Linkoneva Suvi Maaria
Linnakaari Markus Rikhard
Littunen Juhana Yrjö Matti
Lumijärvi Julia Karoliina
Lund Marie-Therese Elisabeth
Luoma Veera Ilona
Manninen Iida-Kaisa Sofia
Marjanen Aila Katariina
Marjomaa Anni Sofia
Martikainen Valtteri Julius
Martimo Juhani Ludvig
Mero Samuli Antero
Miletta Melinda Francesca
Muikku Mikko Sakari
Mutru Mira Tuulia
Myllymäki Maria Antonina
Myllärinen Janne Ilmari
Nevalainen Olli Albert
Niskanen Emma Riina
Nokkonen Anni Vilhelmiina
Norvio Oskari Eerikki
Parviainen Sofia Elisabet
Paunonen Erno Kristian
Peni Jonni Veikko
Pennanen Paula Kristina
Penninkilampi Satu Elina
Pohjola Tuuli Ellen
Poutanen Aurora Eleonoora
Pouttu Toni Kristian
Pulkka Joonas Valtteri
Pulkkinen Aino Elina Amanda
Punkka Mikko Elmeri
Rantalainen Meliina Sofia
Rasimus Laura Sofia
Rautio Taru Noora
Riikonen Sanna-Maria Angelica
Rikala Niklas Heikki Johannes
Rusanen Emmi Katriina
Ryöppy Sampo Markus
Saarela Henna Marja Eliisabet
Salmela Aki Ilmari
Salonius Tuomas Leo Henrik
Sanaslahti Kaisla Sofia
Savolainen Saara Marjukka
Soldan Marina Katariina
Suomalainen Joanna Martiina
Suoniemi Lauri Santeri
Suonpää Juha Tapio
Suvanto Samu Anselmi
Teelahti Taneli Johannes
Toivanen Markus Samuli
Toivonen Emma Alisa
Tolvanen Laura Johanna
Tulonen Kristiina Julia
Tuovinen Aino Maria
Vaelma Marko Tapio
Vahteristo Taru Maarit
Vainio Veera Talvikki
Valla Emmi Sofia
Varvikko Heikki William
Vuori Helmi Hertta
Vuori Wiking Juhani
Vähäkoitti Aleksi Ilmari
Väänänen Mari Johanna
Wallenius Kiia Emilia
Weckman Iida Kristiina
Wolff Dany Johan Jonathan

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Aalto Mari Johanna
Ahanen Sofia Katariina
Ansolahti Anu Iiris Annikki
Asiala Aino Maija
Bayati Mutasim
Daniloff Minja-Maija
Ekström Tommi Henrik
Eld Anna Tuulikki
Elfadl Basam
Eloranta Minna Emilia
Galashenkova Alexandra
Hakala Antti Juhani
Hakasalo Heini Maria
Halinen Henri Mikael
Hanninen Siiri Anna Maria
Haverinen Emmi Anita
Heikkinen Laura Nea Emilia
Heikkonen Julia Marianna
Heinäharju Paavo Lauri Petteri
Helenius Juho Petteri
Hyrkäs Tuomas Tapio
Hyökyvaara Ida Jasmina
Hällfors Waltteri Oskari
Hänninen Karoliina Maria
Hänninen Raisa Matilda
Härkönen Hanna Sofia
Ilvesniemi Sakari Anton
Isola Tuomas Mikael
Jaalivaara Reetta Elina
Jalava Marianna Aleksantra
Johansson Sebastian Johan Alexander
Jokiniemi Emmakaisa Emilia
Juvonen Roope Antti
Kalergis Ann-Marie Athina
Karhuvaara Marianna Mikaela
Karppi Marianne Karoliina
Karppinen Anu Pauliina
Kaukonen Leia Johanna
Koivu Kim Anton
Koivunen Tiia Camilla
Kokkola Antti Mikael
Koskinen Antton Emil
Kurikka Jari Santeri
Kurki Jaakko Helmeri
Kuula Hanna Kristiina
Lapinharju Riikka Maaria
Larmi Kiira Katariina
Lehtinen Eira Helena
Lehtinen Emmi Marjatta
Lehto Janne Nestori
Lehtola Markus Henri Antero
Lehtovirta Albert Ville
Liinakoski Laura Emilia
Lilja Miikka Julius
Lindfors Ville Valtteri
Lähde Marianne Kristiina
Mattila Sakari Matias
Meling Emilia Melanja
Michelsen Otto Henrik
Miettinen Kare Samu Tapani
Mustonen Jenniriina Sofia
Mutikainen Tania Evita
Mäenpää Katja Marjatta
Möttönen Sini Aino Maria
Nenonen Tony Alexander
Nieminen Niina Petra
Nieminen Noora Pirita
Nuorlahti Santeri Henri
Nurminen Samu Aleksi
Nyrövaara Roni Selim Antero
Okic Emrah
Oljemark Fiina Malviina
Pallassalo Oona Katariina
Pihlasviita Kukka Nelli Maaria
Piispa Jaakko Olavi
Piittisjärvi Markus Mikael
Pirilä Antti Kalevi
Pirinen Pauli Oskari
Pirkkalainen Joel Kristian
Poranen Anna Elina
Puranen Matti Oskari
Puustinen Salla Pauliina
Rissanen Leena Annikki
Salmio Sara Iida Karoliina
Salojärvi Eero Anton
Stenfors Aapo Jalmari
Stenfors Aku Viktor
Stålhane Maria Melissa Madeleine
Suomalainen Viivi Maria
Taivassalo Annemari Elviira
Tiainen Saara Johanna
Tomminen Jatta Anniina
Tuomaala Anna-Sofia
Tuominiemi Iida Sofia
Turtia Joni Aleksi
Turtiainen Jaakko Hermanni
Ud-Din Pepita Rosa Naheed
Vaara Jere Tapio
Valli Laura Karoliina
Vanni Sami Patrick Mikael
Vesanen Mari Satu
Wasenius Julia Oona Marjatta

Ressun lukio

Aaltio Juho Jaakko Jalmari
Aalto-Setälä Petri Tapani
Aho Katri Sisko Tuulia
Aimonaho Leni Lauriina
Ammondt Emilia Alexandra
Anttila Juho Jaakko Mikael
Autere Anna-Maija
Brantberg Tove Maria
Bálint Anna Julia
Castrén Robert Shaan Paavo
Cheung Sin Man
Da Silva Veera-Sophia Désiré
Denissoff Nikolai
Dobrin Samuel
Fredman Tuomas Kalevi
Freese Kalle Ilmari
Grönlund Anna Helvi Maria
Hakala Helinä Tamara
Hakanen Ida Cecilia
Hakanpää Julia Meri Marielle
Hakkarainen Taneli Johannes
Halonen Iiro Olavi
Harno Petra Rosanna
Hatakka Tuomas Eemeli
Heikkilä Emma Kaarina
Heikkinen Jenni Kaisa Helena
Heikkinen Lassi Timo Antti
Heiskanen Emma Iris Elmiina
Helvelahti Atte Aleksi
Hiltunen Ella Maria Helena
Hirvonen Emma Johanna
Holopainen Essi Elina Vilhelmiina
Huhtanen Eero Magnus
Hurme Saara Sinikka
Hyvärinen Heini Sara Henrietta
Hyvönen Kari-Jussi Samuli
Hämäläinen Anneli Marianne
Hämäläinen Sini Tuuli Maria
Härkönen Kristian Karinpoika
Iljin Sanna Sofia
Inkinen Johanna Jasmin
Jokinen Miika Oskar
Jukarainen Niina Kaarina
Juola Kari Timo Erkki-Emil
Juurmaa Riina Johanna
Juuti Noora Emilia
Järvinen Katri Helena
Jääsaari Jesse Sebastian
Kaarto Samu Aleksi
Kaivola Tuomas Juhani
Kakriainen Anni Helena
Kanerva Kim Valtteri
Karell Tino Rasmus
Karppinen Jonna Eveliina Kristiina
Kettunen Emmi Karoliina
Kiljunen Olli Tuomas
Kilkki Lauri Eliel
Kivalo Oona Helena
Koivulehto Arvi Henrik Leonard
Koponen Vesa Juhani
Kotajoki Laura Jenniina
Kuittinen Eva Erika
Kujanpää Pinja-Liisa Katariina
Kunnas Tetti
Kuntsi Maija Katariina
Kuparinen Lauri Mikael
Kuusisto Eeva-Leena Ilona
Kähkönen Joonas Tapio
Käkönen Taru Linnea
Laakso Erno Topias
Lahtinen Iina Tuuli Karoliina
Laitila Miikka Oskari
Lampinen Maisa Aurora
Laurikainen Tuomas Pekka Aleksanteri
Lehtinen Hanna Karoliina
Lehto Wiivi Maria
Leinonen Aarne Johannes
Leskinen Niki Markus Kristian
Levijärvi Otto Johannes
Liesaho Teemu Sakari
Liikanen Pinja Elise
Linnupöld Kristiina
Luukkanen Maria Eveliina
Lyytikäinen Henri Petteri
Malinen Arvi Ontrei
Mehtonen Anne Marjukka
Menna Sara Kristiina
Mikkola Reetta Johanna
Morozova Anita Elisa
Mutru Mikaela Maria
Niemi Anttoni Matias
Nikkarinen Mari Johanna
Niskala Sarianna Marjukka
Noranta Aino Pauliina
Nykänen Mira Anniina
Nyman Noora Pauliina
Pakkasvirta Sonja Irene
Paloranta Emmi Amalia
Pan Yan Xin-Sanna
Pekkala Oskari Antti Iisakki
Pesonen Piia Pauliina
Peura Leena Katariina
Pihlaja Terhi Annikki
Piipponen Katja Katerina
Piironen Silja Juulia
Pirneskoski Noora Maria
Pirttilä Aino Vuokko Sofia
Piuhola Petriina Ida Karoliina
Poutanen Pyry Pietari
Puhakka Markus Eerik Viljami
Pussinen Mikko Aarre Aleksi
Rantala Sanna Kaisa
Reijola Riia Nella Anneli
Remonen Sanni Karoliina
Rissanen Miska Samuli
Ristola Olli-Oskari
Rontu Johanna Sofia
Rossi Saana Fanni Sofia
Räty Satu Tuuli Elina
Salminen Rasmus Johannes
Santamala Eero Henrik
Saukkonen Eero Olavi
Siltala Laura Maria
Sipilä Sauli Antero
Sormunen Eero Einari
Sorsa Tiia Emilia
Tanska Taika-Tuuli
Tanttu Nana Sofia Julianne
Tervo Sini Henriikka
Tikkanen Juhana Wilhelm
Tolppanen Antti Olavi
Turkkila Roosa Maarit Emilia
Törmälä Iisa Menni Karoliina
Vainio Antti Johannes
Vanhanen Vilma Hanna Simona
Varmo Hanna-Maria
Vartia Heikki Veli Verneri
Viita Anni Elina
Wallgren Andrea Nana Eleonora
Warden Sebastian Benjamin Armas
Zamorin Jaana Jasmin
von Hellens Otto Alexander
Äkräs Laura Maria
Örö Jesse Oliver

Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Autere Linn Vilhelmina
Eriksson Anna Irene Elisabeth
Grumann Alexandra Annabella
Jansson Ellinor Alette
Johansson Frida Alina
Jonasson Frida Elvira
Latvanen Lea-Katarina
Lehti Jonas Benjamin
Mettiäinen Linda Maria
Persons Alexia Kaarina
Segerstråle Anna Cecilia
Seppänen Sara Mirjam
Strandell Rasmus Kristian
Tengström Milla Elisabet
Wahlman Maria Wilhelmiina Elisabeth
Wennström Klaus Andreas
Währn Charlotta Julia Ellen

Sibelius-lukio

Aho Sonja Helena
Ahtiainen Viivi Katariina
Anttila Linnea Katariina
Bouyahia Anni Zara Sophia
Camique Gabriela Mariam
Elivuo Rafael
Eriksson Lydia Sophia
Erkkilä Meri Julia
Garam Petra Kataliina
Ginström Laura Kristiina
Haapanen Lotta Aino Maria
Hakala Sofia Serafia
Heinilä Ilari Heikki Juhani
Heinonen Susanne Marjaana
Heliövaara Lauri Joonas
Herrala Anniina Isa Maria
Hiltunen Aino Maaria
Himanen Marianne
Hoikkala Sinikukka Kristiina
Holmström Henrik Kristian
Huittinen Matleena Ida Josefiina
Hynninen Elina Marianna
Hyvönen Milla Susanna
Hyökyvirta Henri Emil
Ikävalko Arto Pekka
Ilanen Laura Sofia
Ilo Tiia Kirsikka
Iwendorff Annika Aleksandra
Jaakkonen Elina Maria
Jokela Camilla Heli Elisabeth
Kamaja Aino Ilona Eleonoora
Kantola Jenni Maaria
Karjalainen Anu Johanna
Karppinen Lotta Katarina
Kasi Marianna Elena Harriet
Kasurinen Jussi Herman
Keskinen Olli Erik
Kiviniemi Anna Emma Aleksandra
Kohonen Aino Iiris
Koponen Ilari Lassi Jalmari
Kosonen Heidi Linnea
Krykov Maria
Kuhmonen Sini Anna Sofia
Kukkonen Eeva Helena
Kulmavuori Kaisa Maria
Kuoppala Senta Sofia Kassandra
Kuosa Jenni Jasmiina
Kuosmanen Arttu Onni Aleksi
Kuusisto Taru Liisa Marjut
Kärkkäinen Anni Karoliina
Lahdenmäki Nuutti Tristan
Lahe Anni Eveliina
Lanerva Anna Elina Sofia
Lehmuskallio Sandra Johanna
Lehmusmies Noora Sofia
Lehtisalo Petra Karoliina
Lepistö Jani Juhani
Lindholm Heidi Kristiina
Liukkala Linda Kristiina
Lundgren Marie Aurora
Luotonen Ari Konsta Kalevi
Lyyjynen Virva Kristina
Martikainen Antti Mikael
Mehto Heidi Rosa Helena
Mertsalmi Veera Maria Emilia
Meurman Sara Maria
Muhonen Noora Elviira
Muta Ruusu-Maaria Karoliina
Mäkelä Sara Johanna
Mäkeläinen Miisa Maari Helena
Mäkinen Ville Sakari
Mäntyjärvi Antti Valtteri
Narvo Heidi Katariina
Nevalainen Larissa Aleksandra
Nurmela Saara Eveliina
Oksanen Natalia Ira Viktoria
Paatsalo Oona Maria
Pakkala Johannes Emil
Palkama Laura Elina
Parkkinen Ella Pauliina
Parkkonen Ville Oskari
Peltonen Liisa Amanda
Pesonen Heli Anna Katriina
Pineda Aura Maija Annastiina
Pohjalainen Saara Maija Anita
Puputti Emmi Emilia
Pursiainen Artti Johannes
Pursio Pinja Meri Amanda
Puustinen Benjam Kalle Elias
Ranta Taru Tuulia
Ranta-aho Eetu Joonas
Rapila Hilla Katriina
Risku Sade Aino Tulina
Roukkula Sara Inkeri
Saarinen Ida Maaria Amanda
Saarinen Janina Emilia
Sahramaa Meri Miranda
Salokanto Salla Tuulia
Salonen Ansa Onerva
Saraneva Saana Anne Elina
Sarvanne Mikko Juhana
Seppälä Helka Mari
Siika-aho Emma Ursula Rosalyn
Sneck Amanda Victoria
Sorsa Saara Maria
Stenberg Emmi Johanna Alexandra
Suni Anni Kristiina
Suomalainen Milla Melina
Suosara Tia Maria Esteri
Suviniitty Lotta Aleksandra
Tamminen Hannamari
Toikka Onni Alvar
Toiviainen Timi Jaakko Elias
Toivonen Nina Julia
Tukiainen Asta Emilia
Tuomasjukka Jussa Pietari
Tyystjärvi Vilna Aleksandra
Uuksulainen Anna Sofia
Vainio Milla Mariella Kristiina
Vaissi Vivi Johanna
Vanharanta Pihla Mari Helena
Vase Anni Vilhelmiina
Viertola Rauni Irene
Vihanto Emilia Vilhelmiina
Viljakainen Julius Teemu Kristian
Viljasalo Tomas Aaron
Virkkunen Axel Anton Henrik
Virta Vanessa Kristina
Zadkova Anna
Ålander Petra Michaela
Çillem Melisa

Suomalais-venäläinen koulu

Ahto Anna Nadezda
Böök Suvi Anna-Kaisa
Gordienko Alexander
Haimakka Harri Antero
Heimala Eetu Anton
Krasnov Mikael René
Kuronen Anita Faina-Maria
Köli Siiri Helinä
Lobova Inessa
Luisti Arto Emil
Lähdeaho Oskari Aleksi
Manner Pinja Marianne
Miettinen Miska
Novitsky Katja Emilia
Perä Petri Juhani Pellervo
Porokara Carolina Valentina
Rantala Leevi Jalmari
Suomi Anniina Kristiina
Suomi Samuli Kristian
Turtiainen Valtteri Leo Patrik
Urmas Taneli Johannes
Värtö Ella Maria
Zidan Beisan Sofia

Tölö specialiseringsgymnasium

Alfthan Viktor Ferdinand
Andersson Hannes Otto Adrian
Bergström Fanny Maria
Björkvall Fredrik Leonard
Donner Jalmar Horatius Kai
Donner Sofia Alexandra
Eilittä Elvira Maria
Ekman Otto Erik
Fagerström Alexander Robert Eemil
Granroth Andreas Bo Zacharias
Grimm Karl-Mikael Kristoffer
Grönlund Nina Helena
Gullichsen Ronja Richardsdotter
Gustafsson Cecilia Julia Charlotte
Hakola Paula Hannele
Hammar Edith Linéa Marie
Heikkinen Atte Uolevi
Henriksson Joakim Ernst Oskar
Hietikko Rosa Anna Anneli
Holm Nina Johanna
Holm Tia Teresa
Holmberg Emma Elvira Ellinor
Hännikäinen Lotta Maria
Isopuro Tea Ellen
Jarjis Avin Siri Maria-Viviana
Johansson Laura Anna Matilda
Kuhlefelt Jannika Josefina
Kyllönen Aurora Elisabet
Laine Stella Matilda
Leham Nadja Maria
Lesch Christina Ida Maria
Liljestrand Carin Olga Theresa
Lindholm Frida Valentina
Lius Aino Katarina
Louhija Jan Anders
Löfman Meri Anna Emilia
Lönngren Cecilia Johanna
Matthes Naomi Elise Kentsdotter
Nysten Emilia Eleonora Helene
Olander Heini Ida Maria
Peltola Nora Marita
Pemberton Emma Katarina
Pfeifer Mikaela Tuuli Marea
Pynnönen Niko Juhani
Ra Simon Åke Runar
Ringbom Lotta Christina
Rytsölä Ella Vilhelmiina
Saloranta Maria Alina Johanna
Sandberg Patrik Ivar
Sandström Jannica Margita
Simons Emmy Sofia
Suni Carolina Johanna
Tran Thi Kim Sang
Tuunainen Anna-Kaisa Margaretha
Uusi-Honko Jenny Matilda Linnea
Vuori Frej Victor
Yrjölä Aleksi Samuel
von Schantz Casper Ben Jonatan
Öberg Marketta Karin
Öhman Ylva Alina

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Filppula Kirstie Heidi
Harjunen Samuli Johannes
Harle Laura Katri Annika
Heinonen Hannu Juhani
Hyttinen Salla Marika
Häkkinen Mervi Irmeli
Inkinen Jenna Sarita
Jaba Niilo Michael
Jokinen Jenny Maria
Järvenpää Veera Juulia
Järvinen Janne Mikael
Keinänen Iida Johanna
Koivumäki Riku Onni Mikael
Kolu Mika Malakias
Koponen Olli-Pekka
Koskelin Tommi Tuomas
Laasasenaho Hannu Artturi
Lapintie Nelli Roosa
Leinonen Mauno Kaleva
Leppänen Elias Samuel
Leskinen Henri Johannes
Marei Fatma Jasmiina
Moilanen Tero Petteri
Moliis Mikko Tapani
Moore Adasha Blue
Määttä Teemu Petteri
Nura Besjana
Nurmi Nicholas Jonathan
Pajanto Maria Elisa
Pauna Stefan Cristian Ilmari
Pesonen Pauliina Helvi Anneli
Petäjä Tähti Talvikki
Puolokainen Josse-Fred
Putkuri Ida Anna Maria
Pöllänen Nina Helena
Repo Terhi Marika
Roine Kukka Rosa Maria
Ruottinen Janne Juhani
Seilamo Sanna-Maria
Sinisalo Noora Benita
Sipilä Emmi Jutta Johanna
Tchitcherin Daniil
Terävä Riia Maija
Timonen Tarja Birgitta
Venespuro Katri Helena
Viinikainen Jorma Esko Tapani
Voutilainen Olavi Antero

Töölön yhteiskoulun lukio

Ahvenainen Fanni Maria
Anttila Markus Aslak
Astala Katri Inari
Hagman Christina Helmi Sofia
Halonen Janni Katarina
Hattari Arttu Aleksi
Hattari Erkka Elias
Heikkilä Inna Johanna
Hetemäki Jalo Joel
Hokkanen Aki Ville Valtteri
Huikkola Saara Ellen Maria
Huuhilo Sara Maria
Hyökyvaara Minttu Emilia
Ihalainen Heini Irene
Ilola Katriina Anneli
Jurgens Kristina
Kankama Krista Emilia
Kansi Oona Antonia
Karvinen Markus Ilmari
Klemola Aliina Ellinoora
Koivisto Henrik Santeri
Kononen Kiira Elisabet
Koponen Erika Susanna
Korhonen Marika Eveliina
Korvola Eetu Ari Johannes
Koskimaa Satu Susanna
Kovero Tommi Tapani
Kurki Sannamari Katriina
Kuusisto Sini Helena
Kyrölä Annika Elina
Kyttälä Samuli Rasmus
Kähönen Riina Loviisa
Kämäri Leo Olli Jalmari
Lahti Rita Jasmine
Lehtinen Inka Johanna
Luode Eveliina Maria
Luokkamäki Roope Oskari
Luopa Anna Ulriikka
Luukka Venla Maria
Lyytinen Suvi Mari Katariina
Mannonen Ida-Maria
Metsäniitty Hanna Maria
Mikkola Tomi Kristian Aleksi
Mäkinen Erno Aleksi
Nevasmaa Anniina Ilona
Nieminen Sofia
Nurmi Miska Juhani
Nyroos Erik Mikael
Pankka Hanna Elisa
Passila Niklas Santeri
Pesari Susanna Noora Katariina
Pietikäinen Leo Petteri
Pyötsiä Sonja Annika
Pätynen Mikko Olavi
Pääkkönen Mari Hannele
Ranta Pihla Maria
Rauanheimo Tuomas Juhana
Ronimus Dan Rasmus
Ropo Vilma Vanamo
Rosendahl Heli Maria
Räikkä Kalle-Pietari
Saari Edvart Veikko Viktor
Saarinen Timo Severi
Santala Olga Katariina
Savolainen Laura Anneli
Siltala Tommi Esko Olavi
Sirén Tanja Maria
Suhonen Elli-Veera
Suonio Tytti Eveliina
Suur-Askola Minna Marianne
Suviranta Rosa Veronika
Syväniemi Tiina Susanna
Taha Amar Aleksandra
Tihlman Ella Maria
Toivanen Ida Pauliina
Turunen Alli Juulia Aleksandra
Vierimaa Olli Matias
Viinikainen Saara Anneli
Waldén Tino Richard
Wielert Tomi Kristian
Ypyä Lotta Lyydia

Vuosaaren lukio

Ahola Hanna Emilia
Ahola Tuomas Tapio Aleksi
Apila Ira Maria
El Fellah Hakim
Gröhn Heidi Peppina
Hakulinen Henri Sakari
Happonen Jenna Linnea
Heinonen Maria Elisa
Helme Anna Ilona Tihvinä
Hyttinen Jesse Sakari
Hyytiäinen Sami Tapani
Jalava Lotta Kaarina
Jauhiainen Juliana Emilia
Jukonen Joonas Jouni Juhani
Kemppinen Emma Sofia
Kiiski Jonna Maria Anneli
Kimmo Pihla
Koivunen Heli Maria
Kokljuschkin Annina Mikaela
Korhonen Janita Tuulikki
Kotakorpi Hanna Anniina
Kumpula Riina Henriikka
Kunnas Jesse Santeri
Kutvonen Julius Viljami
Kuusela Joonas Artturi
Lahti Rosa Marianne
Lahtinen Valtteri Ilari
Lampi Emmi-Elina
Leino Pasi Petteri
Lievonen Susanne Wilhelmina
Liira Mikko Petteri
Lindqvist Iisa Esteri
Luopajärvi Antti Matias
Lyytinen Mia Kristiina
Mahmud Lara
Martikainen Tomi Tuomas
Muona Iilo Severi
Mutikainen Janina Hannele
Myrberg Jesse Aleksi
Mäkelä Nina Tuulia
Naumanen Sandra Mariel Helena
Niskanen Johanna Maaria
Peltonen Juha Petteri
Raappana Susanna Sirkka Elina
Rajamäki Joona Daniel
Raunio Anni Elina
Razmus Anna-Liis
Reijonen Robert Mikael
Roos Laura Melissa Christina
Ruohola Jani Erkki
Salo Jenni Elina
Salovaara Miro Samuli
Sariola Joona Esko
Seppä Senni Mirjam-Maria
Spaak Jenna Sofia
Suomi Lauri Juhani
Tamminen Nana Marjaana
Taskinen Daniel Aaron Salomon
Terä Salli Aliisa
Terävä Kaija Elina
Tikka Mete Erhan
Tikkanen Jenna Hannele
Tuominen Nicky Luis
Turtiainen Minna Marjaana
Turunen Mikko Tapani
Uutela Katja Mari Kaarina
Valtonen Christine-Marie
Vierimaa Nina Carita
Vierros Jori Tuure
Vilén Jarkko Petteri

Yhtenäiskoulun lukio

Airio Ohto Väinö Juhani
Axam Lisa Daniela Frances
Carlson Helmi Serafia
Elf Jan Daniel
Hakala Emma Sofia
Hakala Lenakreetta
Harala Vilja Maria
Heikkinen Rosanna Irene
Jaatinen Jenni Karoliina
Jormakka Jonathan Mohamed
Kallunki Sanni Sofia
Karenius Ville Kristian
Korkeamäki Heli Marietta
Koskela Lauri-Kristian
Kuula Sonja Birgitta
Laaksonen Saara Emilia
Laaksonen Tiia Henrietta
Lundell Kerttu Inkeri Päivikki
Mahlamäki Miikka Veka Viljami
Manninen Jaan Mikael
Mollberg Johannes Oliver
Niinivaara Karri Aleksi
Nousiainen Kalle Oskar
Oja Olli Juhani
Pajunen Petrus Sakari
Pakkala Risto Aleksi
Partanen Jere Olavi
Permala Maria Karolina
Pääkkönen Oona Sofia
Salaterä Juho Antti Viljami
Salo Teemu Jaakko Waltteri
Siirala Aino Sofia Inkeri
Siltanen Lisa-Marie Johanna
Soikkanen Lassi Pekka
Soverila Ossi Mooses
Tuikka Milja Kristiina
Valjakka Tia Ilona
Virkkunen Elmer Julius
Väkiparta Ville Verneri
Värtö Mari Annika

Katso muiden paikkakuntien uudet ylioppilaat ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta!

 

Etusivulla nyt

Uusimmat:

Luetuimmat

Uusimmat

Uusimmat: Urheilu