Suvivirsi ja joulukuvaelmat voidaankin kieltää?

Nykytulkinnan mukaan Suvivirsi voidaan laulaa koulujen kevätjuhlassa.

Päivi Tuovinen

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan kouluissa nykyisessä muodossaan järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia. Esimerkiksi virsiä tai rukouksia sisältävät tilaisuudet voivat loukata perusoikeuksia, hän katsoo. 

Puumalaisen mukaan ongelmia tulee julkisen vallan puolueettomuuden ja uskonnonvapauden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta.

Puumalainen kehottaakin Opetushallitusta tarkistamaan ohjeistustaan kouluille perinteisten ja uskonnollisten juhlien järjestämisestä.

Oikeuskanslerin mukaan tilaisuudet, joissa mikään uskonto tai vakaumus ei nouse opettajien johdolla erikseen esille, eivät ole ongelmallisia. Tällaisia ovat muun muassa yhteiset hiljentymishetket.

Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi kantelun johdosta. Kantelussa pyydettiin muun muassa tutkimaan toimivatko julkiset ja julkisesti rahoitetut peruskoulut ja lukiot perustuslain yhdenvertaisuus- ja uskonnon ja omantunnon vapaus -säännösten vastaisesti järjestäessään uskonnon harjoittamista kouluajalla.

Opetushallitus aikoo ohjeistaa kouluja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä uuden linjauksen mukaisesti. Opetusneuvos Pekka Iivonen sanoo Ylen uutisille kuitenkin ihmettelevänsä, että "vähemmistö voi näin voimakkaasti muokata enemmistön toimintaa. Iivosen mukaan Opetushallituksen juristit selvittävät nyt asiaa. 

Tähän asti kouluissa on toimittu niin, että oppilaat ovat vanhempien ilmoituksella voineet jäädä uskonnollissävytteisistä tilaisuuksista pois.

Peruskoulussa ja lukiossa uskonnonopetukseen osallistuminen on kirkkoon kuuluville velvollisuus. Muutkin voivat vanhempiensa ilmoituksesta osallistua uskonnonopetukseen. Sen sijaan uskonnonharjoittamiseksi katsottava toiminta, kuten aamuhartaudet ja joulukirkko, on koulussa vapaaehtoista kaikille riippumatta siitä, kuuluuko lapsi tai nuori kirkkoon vai ei. Vaikka uskonnolliseen toimitukseen osallistuminen olisikin vapaaehtoista, voivat olosuhteet kokonaisuudessaan tehdä valinnasta Puumalaisen mukaan näennäisen.

Uskonnonvapaus on perustuslain mukainen perusoikeus. Siihen kuuluu oikeus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskontoa sekä oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Uskonnonvapauslain mukaan valtion tehtävänä on turvata uskonnonvapaus ja luoda edellytykset sen toteutumiselle.

Apulaisoikeuskansleri muistuttaa, että julkisen vallan tulee perustuslain mukaan turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Julkiselle vallalle kuuluvasta turvaamisvelvoitteesta ei hänen mukaansa voida tinkiä esimerkiksi perinnesyihin nojaten.

Päivitys klo 14:57: Lisätty Opetushallituksen kanta.

toimitus