HSL teetti esiselvityksiä tiemaksuista – "Helsingin seudulta kerättävät tiemaksutuotot tulee käyttää seudun liikennejärjestelmän parantamiseen"

HSL toivoo, että tulevaisuudessa kerättävät ruuhkamaksut palautetaan pk-seudulle, eivätkä ne uppoa valtion kassaan.

HSL on teettänyt kolme esiselvitystä, jotka lisäävät tietoa muun muassa tiemaksujen mahdollisista toteutustavoista, vaikutusten arvioinnista ja avaavat Helsingin seudun yritysten, päättäjien ja asukkaiden näkökulmia aiheesta.

Autoliiton toimitusjohtaja jyrähti 6,46-sentin veronkorotuksesta: "Hallitukselta puuttui tilannetaju"

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton.

HSL:n teettämien esiselvitysten tehtävänä on ollut lisätä tietoa ruuhkamaksuista Helsingin seudun näkökulmasta ennen kuin valtio aloittaa ruuhkamaksulainsäädännön valmistelun.

– Kunnissa ja HSL:ssä on paljon tietoa seudun asukkaiden liikkumistottumuksista, seudun kehityksestä, kuntien erityispiirteistä ja vaikutusten arvioinnista. Tiemaksujen esiselvityksissä on etsitty vastauksia avoimiin kysymyksiin ja saatuja tietoja voi hyödyntää lainvalmistelussa,sanoo HSL:n liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen tiedotteessa.

Koronakevät rojautti uusien henkilöautojen rekisteröinnitkin ennätyksellisen alas – sähköautojen ja hybridien suosio kasvaa edelleen

HSL on teettänyt esiselvitykset Helsingin seudun kuntien yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman jatkotyönä. HSL vastaa Helsingin seudun pitkäjänteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta, mikä kattaa kaikki liikennemuodot tieliikenteestä raideliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, kaupunkien ja valtion kanssa.

Taloustieteilijät lähes yksimielisiä – 77 prosenttia uskoo, että ruuhkamaksut vähentäisivät liikenteen haittoja

Teknistoiminnallisessa esiselvityksessä on kartoitettu erilaisten maksujärjestelmien toimintaperiaatteita ja tiemaksujärjestelmän mahdollistavia teknologioita.

MTV: Yli puolet suomalaisista vastustaa ruuhkamaksuja – "Ylimääräinen lisävero kehyskuntalaisille"

Työssä on vertailtu eurooppalaisten kaupunkien – Lontoon, Oslon, Trondheimin ja Göteborgin – toteutettuja ruuhkamaksujärjestelmiä ja Kööpenhaminan järjestelmän valmistelua. Samalla on selvitetty, miten mahdollisten tiemaksujärjestelmien vaikutuksia pystytään arvioimaan Helsingin seudulla ja miten vaikutusten arviointia kannattaa kehittää.

Mätkäistäänkö Kehä III:n ulkopuolelta töihin ajavalle 130 euron kuukausittainen lisälasku? – Kansanedustaja laski ruuhkamaksujen vaikutukset "pendelöijille"

Kaikissa tarkastelluissa kaupungeissa tiemaksujen taustalla on ollut laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita, ja tiemaksut on nähty tehokkaimpana toimenpiteenä niiden saavuttamiseksi.

Tiemaksuilla on myös saavutettu niille asetetut tavoitteet. Liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen ja liikenteen sujuvoittaminen ovat johtaneet myös muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, kuten CO2- ja lähipäästöjen vähenemiseen ja liikenneverkon rahoituksen paranemiseen. Järjestelmät ovat olleet muunneltavia, jolloin järjestelmiä on pystytty tarvittaessa muokkaamaan.

HSL haluaa ruuhkamaksut myös Hämeenlinnanväylälle – liikennepomolta "vaaleanvihreää valoa"

Palvelumuotoilun esiselvityksestä on valmistunut nyt haastatteluosuus, jonka tavoitteena on tuoda esiin asukkaiden, elinkeinoelämän ja seudun luottamushenkilöiden näkemyksiä tiemaksuista. Seuraavassa vaiheessa haastattelututkimuksen tuloksia tarkastellaan määrällisen kyselytutkimuksen perusteella Helsingin seudulla.

Työnantajan tarjoama parkkipaikka verolle, tiemaksuilla alennettaisiin HSL:n lipunhintaa jopa 30% – näillä keinoilla päästöjä aiotaan vähentää

Haastatteluista on noussut esiin, että tiemaksuista ja niiden tavoitteista on ihmisillä vähän ja epätarkkaa tietoa. Asukkaat, päättäjät ja elinkeinoelämä arvostavat elinvoimaista, sujuvaa, päästötöntä ja hyvinvoivaa Helsingin seutua. Keinoista, joilla tavoite saavutetaan, ei ole yksimielisyyttä. Samalla koetaan olevan epäselvää, miten tiemaksut vaikuttaisivat ihmisten arkeen.

Hallinnollisessa esiselvityksessä on kartoitettu erilaisia hallinnollisia näkökulmia, jotka liittyvät tiemaksujärjestelmään. Selvityksen perusteella uusien keinojen käyttöönotto tulee nähdä muutosprosessina, jossa verkostomainen työskentely korostuu.

HSL vaatii lakia, joka mahdollistaa ruuhkamaksut Helsinkiin – vähäpäästöiset autot vapautettaisiin maksuista

Esiselvitykset jatkuvat vaikutusten arvioinnin kehittämisellä ja järjestelmien tarkemmalla tarkastelulla. Tällä pyritään tuomaan tarkempaa tietoa Helsingin seudun näkökulmasta lainsäädäntötyön pohjaksi.

Ruuhkamaksuihin matkalipun hinnan verran päivässä? – "Saisi miettimään, käytänkö tänään joukkoliikennettä"

– Päätöksiä tiemaksujen käyttöönotosta ei ole tehty. Helsingin seudun MAL2019-suunnitelman mukaan Helsingin seudulta kerättävät tiemaksutuotot tulee palauttaa seudun liikennejärjestelmän palvelutason parantamiseen. Tiemaksut eivät saa vähentää valtion seudulle muutoin osoittamaa liikenteen rahoitusta, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Päätöksiä tiemaksujen käyttöönotosta Helsingin seudulla voidaan tehdä sen jälkeen, kun valtio on valmistellut lainsäädännön, selvitykset parhaista mahdollisista malleista on tehty ja niiden vaikutukset Helsingin seudulle on arvioitu.

Näin ympäristöjohtaja selittää omituista ruuhkamaksukäännettä – "Emme halua ärsyttää ketään"

Tienkäyttömaksuja vastustaa lähes kaksi kolmesta ehdokkaasta – "Höpö höpö -juttuja"

Pk-seudun ruuhkamaksut taas esillä – Helsinki aikoo ehdottaa valtiolle lakimuutosta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut